کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ش‍اورزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ک‍ش‍اورزی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ص‍ادرات‌
ع‍ل‍وم‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍رق‌ پ‍م‍پ‍اژ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌
ک‍لاری‍ف‍ای‍ره‍ا
چ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍رن‍ف‌، پ‌ .م‌
م‍ج‍ن‍ون‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر
خ‍ادم‌ آدم‌، ن‍اص‍ر
م‍رادی‌ اص‍ل‌، ل‍ی‍دا
ه‍وم‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د
ب‍خ‍ش‍وده‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌]
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
آوای‌ ن‍ور
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کشاورزی
بخشوده ، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آگروشیمی
اسمیرنف ، پ .م ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاست اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران
خادم آدم ، ناصر ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۱۴۱‬,‭‌خ۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصاد اسلامی
هومن ، محمد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‍ه۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کشاورزی :انگلیسی -فارسی
مجنون حسینی ، ناصر ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۱‬,‭‌م۳و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه علوم :علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه علوم :علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه علوم :علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه علوم :علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه علوم :علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی به وضعیت صادرات غیرنفتی ایران ( تجزیه وتحلیل آماری داده ها)
مرادی اصل ، لیدا ؛  تهران پژوهشکده مطالعات وتحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات چاههای کشاورزی در حوزه شرکتهابه تفکیک مراکز مصرف (تا سال ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .دفتر مطالعات بار وانرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. طرح و برنامه برق . دفتر مطالعات بار و انرژی ومدیریت مصرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان استفاده مجدد از آب صاف شده زیر آب کلاریفایرها جهت مصارف کشاورزی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دومین کتاب سال کشاورزی ، دامپروری و آب ایران :سال زراعی ۱۳۷۴- ۱۳۷۵ . ویژه نامه گزارش ضمیمه شماره ۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاههای رامین ، زرگان ( شهید مدحج )اهواز
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه شهید رجایی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه استراتژی توسعه پایدار در بخشهای اجرائی کشور
کمیته ملی توسعه پایدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تحلیلی قیمت برق پمپاژ آب کشاورزی و نحوه تامین
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی وضع صادرات کشور در هفت ماهه ۱۳۷۷
تهران مرکز توسعه صادرات ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۱۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان تا سال ۱۳۹۰
وزارت نیرو . امور برق ؛  [تهران وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5