کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ت‍ی‍پ‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
ب‍ازرس‍ی‌
ت‍ب‍ری‍د
ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ب‍ار در ح‍وزه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ی‍خ‍چ‍ال‍ه‍ا
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ورس‍ت‍ه‍وف‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‌
ن‍ی‍ت‍اس‌، ج‍واد
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
آق‌ اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍ش‍اور م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
طراح‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی کمپرسورهای پیستونی اجزاء جنبی و شبکه هوارسانی
آق اولی ، علی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭آ۷،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای سردکننده در نیروگاه
۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمپرسورها
نیتاس ، جواد ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش کمپرسورهای هوای فشرده طرح نیروگاه حرارتی شهید رجائی
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیاتی در باره کمپرسور، توربین و احتراق
وزارت نیرو .نیروگاه ری .ستاد سازندگی و آموزش ؛  نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۵۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری توربین گاز ویژه آموزشهای کارشناسی
میرزایی ، سعید ؛  [تهران ] سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :طراحی مفهومی سیستم سازه و سیویل نیروگاههای زمین گرمایی .عنوان پروژه :بررسی و تحقیق ، اکتشاف انرژی زمین گرمایی و نیروگاههای مربوطه
تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف برق یخچال فریزرهای خانگی در ایران -جلداول :پروژه مدیریت بار در ایران ، دستور کار شماره ۹۸
تهران مشاور مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم هوای فشرده
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجزاء اصلی توربین گاز تیپ MS-9000 GENERALELECTRIC :
قریشی ، مجید ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه پروژه های پایان یافته - محل نگهداری دبیر خانه تحقیقات برق
تهران تحقیقات برق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 526 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کمپرسورها
فورستهوفر، ویلیام ای ؛  تهران طراح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۹۰‬,‭‌ف۹‌ک۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2