کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
روغ‍ن‍ه‍ا
ب‍رق‌ گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
داه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍وش‍ه‌ ، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ س‍ادات‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌ .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ( م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ی‌
ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ام‍دادی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
ایران .وزارت نیرو .واحد برق .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کمکهای اولیه برای افراد صدمه دیده توسط اسید فلوئوریدریک
گوشه ، ابوالحسن سادات ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌گ۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمکهای اولیه پزشکی
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمکهای نخستین :سومین نشریه امور بهداری
داهی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] وزارت آب و برق   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: گ‌-۵۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نگهداشت و معادل روغنها و گریسها
شرکت توانیر .دفتر خدمات مهندسی کالا ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی ایمنی و بهداشت صنعتی و آتش نشانی ( پرسنل ، محیط کار، تجهیزات )
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ؛  [تهران آتش نشانی   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی ایمنی و بهداشت صنعتی و آتش نشانی ( پرسنل ، محیط کار، تجهیزات )
مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران ؛  [تهران ] آتش نشانی   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی ایمنی و بهداشت صنعتی و آتش نشانی ( پرسنل ، محیط کار، تجهیزات )
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ؛  [تهران آتش نشانی   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی ایمنی و بهداشت صنعتی و آتش نشانی ( پرسنل ، محیط کار، تجهیزات )
مرکز تحقیقات و آموزش صنعتی ایران ؛  [تهران آتش نشانی   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کمکهای اولیه
تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمکهای اولیه به هنگام بروز حوادث ناگوار در تاسیسات برق
آزموده ، ابوالفضل ؛  تهران توانیر   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای ایمنی ( جلد اول )
کمیته ایمنی مشانیر ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۰۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه امداد( دوره آموزشی عمومی )از مجموعه برنامه های آمادگی امداد
[تهران ] حوزه معاونت خدمات امدادی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۶/۷‬,‭‌ک۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک