کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رآورد خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ -- - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رآورد خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات جنگ تحمیلی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۱۴‬,‭‌ک۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا اسفند ماه ۱۳۶۲
کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات جنگ تحمیلی ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۱۴‬,‭‌ک۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک