کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ آم‍اری‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ش‌ س‍ی‍گ‍م‍ا( اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ازرس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا-روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ آم‍اری‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
اک‍س‌، ج‍ورج‌، م‌- ۱۹۵۴
ب‍ل‍ن‍ک‌، رون‍ال‍د
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
س‍خ‍اوی‌، م‍س‍ع‍ود
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ه‍رداد
ف‍اطم‍ی‌ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ه‍ی‍وا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ال‍ب‍رز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
فاطمی قمی ، محمدتقی ؛  تهران پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد کنترل کیفیت آماری
پورشمس ، مهرداد ؛  تهران مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای کنترل کیفیت آماری ( نگرشی کاربردی )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌م۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری فرایند(SPC)
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مشکلات اجرایی [ SPC اس .پی .سی ]
بلنک ، رونالد ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۷‬,‭‌ب۸ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگما برای همه
اکس ، جورج ، م - ۱۹۵۴ ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شش سیگما برای کمربند سیاه
سخاوی ، مسعود ؛  مهاباد هیوا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌س۳د۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک