کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ش‌ س‍ی‍گ‍م‍ا( اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- ن‍رم‌اف‍زار
 
پدیدآور:
ج‍ورج‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ن‍ی‍ک‍روش‌، س‍ی‍دک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
رض‍وی‌پ‍ن‍اه‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۱-
ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ص‍ف‍وی‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
پ‍وی‍ن‍د، ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ام‍ان‌ پ‍وی‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ت‍رم‍ه‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
آف‍رن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری فرایند(SPC)
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگمای ناب چیست ؟
جورج ، مایکل ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۸۵‌ش۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع WinCC
رضوی پناه ، جعفر، ۱۳۶۱- ؛  تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭ر۶ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای جامع WinCC
تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 561 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی
نیکروش ، سیدکمال الدین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صنعتی ، تجزیه ، تحلیل و طراحی
نیکروش ، سیدکمال الدین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷۵‬,‭‌ن۹۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی WinCC
فرجی ، احمد ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ف۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی WinCC
تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 740 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای کنترل صنعتی
صفوی ، علی اکبر ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۲‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
اصول و روشهای کنترل صنعتی
تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1005 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهبود مستمر فرآیندها بر اساس رویکرد
کریمی بیگی ، سعید ؛  تهران پویند، شرکت تحلیل سامان پویا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک