کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ب‍ار
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ان‍ب‍ارداری‌
ارت‍ب‍اط م‍ک‍ان‍ی‍زه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
ع‍طار خ‍راس‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
اث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍اب‍ائ‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍دی‍ران‌ ام‍روز
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل کنترل موجودی تحت شرایط فازی ( مطالعه موردی برای شرکت برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۱)
علوی ، امیر ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۱۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت بسوی JUST IN TIMEدر برق خراسان
عطار خراسانی ، جعفر ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
شماره راهنما: پ‌-۱۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مدیریت انبارداری جهت ارائه راهکارها و مدل های مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق استان قزوین
اثنی عشری ، سعید ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
برق منطقه ای تهران ؛  تهران برق منطقه ای تهران   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل موجودی و مدیریت انبار
بابائی خامنه ، حسنعلی ؛  تهران مدیران امروز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ب۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک