کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍ک‍رون‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ازده‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍س‍ت‍رده‌
ک‍ول‍ره‍ای‌ آب‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
طراح‍ی‌ م‍وت‍ور
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- ن‍رم‌اف‍زار
 
پدیدآور:
م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ی‍اوش‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
طاه‍ر س‍ی‍م‍ا، ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د
ک‍ش‍اورزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌س‍از
س‍ن‍ب‍ل‍ه‌: آئ‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
م‍ش‍اور م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
ق‍دی‍س‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ت‍رج‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری برای مدیران و مهندسین صنایع ( کنترل کیفیت )
[تهران ] مترجم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کنترل سیستمها
رحیمی ، عبدالحسین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭ر۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل کار کرد گروهی محرکها
تاج بخش ، سیاوش ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ت۲،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از بسته نرم افزاری ISO 9000
امیران ، حیدر ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور کیفیت ساز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مراکز کنترل کامپیوتری برق
کشاورزان ، محمدرضا ؛  [بی جا] سازمان برق ایران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد DATABUS در کنترل غیرمتمرکز نیروگاه
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :شبکه های کنترل گسترده (DCS)
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش کنترل و ابزاردقیق ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کولرهای آبی
تهران مشاور مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح و ساخت ولتاژ رگولاتور دیجیتالی برای ژنراتورهای سنکرون
تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ت‌-۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی موتورهای احتراق داخلی :بررسی مبانی علمی و تکنولوژی موتور دو زمانه
طاهر سیما، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۴۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن
ماهر، محمدرضا ؛  تهران قدیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۷/۵‬,‭‌م۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن
ماهر، محمدرضا ؛  تهران قدیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 660 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی
سعیدی ، علی ؛  مشهد سنبله : آئین تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‌س۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی WinCC
فرجی ، احمد ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ف۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی WinCC
تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 740 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و جامع میکروکنترلرهای AVR
نعمتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک