کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا-آس‍ی‍ا-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا وک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ق‍ر - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍لاس‍م‍ا( گ‍ازه‍ای‌ ی‍ون‍ی‍زه‌ ) -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا وک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ف‍ق‍ر زدای‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۶۸ : ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ وزی‍ران‌ ت‍ع‍اون‌ درم‍ن‍طق‍ه‌ آس‍ی‍ا-اق‍ی‍ان‍وس‍ی‍ه‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳:ک‍ل‍م‍ب‍و)
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۲۸ - گ‍ردآورن‍ده‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ک‍ارب‍رد پ‍لاس‍م‍ا و روش‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۶۳ : ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ک‍ش‍ور( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴ : ت‍ب‍ری‍ز)
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طراح‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳ : زن‍ج‍ان‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۱ :ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌( ۱۳۶۴ :ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳: ش‍ی‍راز)
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۶۴)
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ک‍ش‍ور( دوم‍ی‍ن‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ش‍ت‍رک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌( ۱۳۷۱ :ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌( ۱۳۶۵)
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
۱-۱
۴-۱
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍اوم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ردازش‌
ام‍ور ب‍رق‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس کاربرد کامپیوتر در نظارت و کنترل نیروگاهها و شبکه های برق تهران - توانیر نهم تا دوازدهم تیرماه
تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تفصیلی سومین سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق ، شیراز ۱۴-۱۵۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۳
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق (سومین :۱۳۷۳: شیراز) ؛  تهران معاونت اطلاعات و آمار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سمینار منابع اطلاعات مدیریت :پیش بینی انرژی در آسیا ۴۱-۶۱ دی ماه ۱۳۷۱
سمینار منابع اطلاعات مدیریت ( اولین :۱۳۷۱ :تهران ) ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سمینار آموزش مدیریت ۲۲ ، ۲۳ مهر۱۳۶۵
سمینار آموزش مدیریت ( ۱۳۶۵) ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در دومین سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق کشور
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق کشور( دومین ) ؛ 
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق ؛  ۳۱۰۳،۵۵۹۴ ،۵۵۹۵ ،۴۷۸۷ ۴-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سمینار مشترک صنعت آب ایران و فرانسه ، تهران ، هتل بزرگ آزادی ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۷۱
سمینار مشترک صنعت آب ایران و فرانسه ( ۱۳۷۱ :تهران ) ؛  تهران ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار کاربرد فیزیک پلاسما و روشهای وابسته در صنعت ( ۲۹اردیبهشت الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۳)
سمینار کاربرد پلاسما و روشهای وابسته در صنعت ( اولین :۱۳۶۳ : تهران ) ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۱۷‬,‭‌س۸،‌م۳‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران ( ۱۳۵۸-۱۳۶۲)
مرتضائی ، لیلا ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱‬,‭آ۷،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین سمینار نظام اطلاعات مدیریت ، تبریز۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق کشور( چهارمین :۱۳۷۴ : تبریز) ؛  امور برق وزارت نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸،‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای دومین سمینار تونل سازی ( ۳۰-۲۶آبان ۱۳۶۴)
سمینار تونل سازی ( دومین :۱۳۶۴) ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌س۸،‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های برگزیده از سمینارهای بین المللی تونل سازی :تهران ۳۰-۲۶ آبان ۱۳۶۴
سمینارهای بین المللی تونل سازی ( ۱۳۶۴ :تهران ) ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌س۸۹،‌م۳۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور زنجان ۲-۳ شهریور۷۳
سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور( دومین :۱۳۷۳ : زنجان ) ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌س۸،‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اولین سمینار فقر زدایی :۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۶۸ دانشگاه تهران ، تالار علامه امینی
سمینار فقر زدایی ( اولین :۱۳۶۸ : تهران ) ؛  تهران روابط عمومی ساومان بهزیستی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌س۸،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :بندر عباس ۲۷-۲۸ فروردین ۱۳۷۳
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( چهارمین :۱۳۷۳ : بندر عباس ) ؛  بندر عباس شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین سمینار مدیریت مالی ایران
تهران نشر پردازش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۰۶‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران ( ۱۳۶۴)
مرتضائی ، لیلا، ۱۳۲۸ - گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱‬,‭آ۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران ( ۱۳۶۳)
مرتضائی ، لیلا، ۱۳۲۸ - گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱‬,‭آ۷‌م۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سومین کنفرانس وزیران تعاون در منطقه آسیا-اقیانوسیه :استراتژی همکاری دولت برای توسعه تعاونیها
کنفرانس وزیران تعاون درمنطقه آسیا-اقیانوسیه (سومین :۱۳۷۳:کلمبو) ؛  ۵۴۶۵ ۱-۱   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4