کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل وضعیت موجود شبکه توزیع برق استان کهگیلویه و بویر احمد
[کهگیلویه و بویر احمد] دفتر مهندسی توزیع   ، [۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد
سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کهگیلویه و بویر احمد سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک