کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ف‍روش‌ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار
خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌
م‍ک‌ دون‍ال‍د، ج‍ان‌
س‍ال‍ت‍ر، ب‍رای‍ان‌
وی‍ل‍ک‍اک‍س‌، گ‍راه‍ام‌
م‍ی‍ت‍ل‍ن‍د، ای‍ان‌
پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍وم‌
ول‍م‍ی‍ن‌، ج‍ان‌
ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
دی‍وی‍س‌، اری‍ک‌
ه‍اردی‌، ج‍ورج‌
ف‍ورس‍ای‍ت‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ج‍وران‌، ج‍وزف‌
م‍ک‌ دون‍ال‍د، ج‍ان‌، ۱۹۲۱-
ک‍وردی‌، ج‍رم‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رآم‍دی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌، م‍ش‍ه‍د م‍رن‍دی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد انگیزه در کارکنان در یک هفته
هاروی ، کریستین ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ه۱۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفویض اختیار موفق مدیریت در یک هفته
کوردی ، جرمی ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۰‬,‭‌ک۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت موفق تحول در یک هفته
هاردی ، جورج ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ه۱۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فن ارتباطات در مدیریت در یک هفته
مک دونالد، جان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳۹‬,‭‌م۷‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی کار موفق در یک هفته =Bsiness Plans
میتلند، ایان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۹ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتار با افراد دشوار در یک هفته
سالتر، برایان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی موفق در یک هفته
دیویس ، اریک ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭د۹‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اثر بخش در یک هفته
پیل ، مالکوم ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت استراتژی در مدیریت در یک هفته
نورتون ، باب ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق در یک هفته
هاروی ، کریستین ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴۵۳۸۲۵‬,‭‌ه۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از مشتری در یک هفته
ولمین ، جان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭و۸‌ح۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فروش تلفنی موفق در یک هفته
فورسایت ، پاتریک ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۸/۳‬,‭‌ف۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در یک هفته
ویلکاکس ، گراهام ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در یک هفته
مک دونالد، جان ، ۱۹۲۱- ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌م۷‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و راهنمای مرجع کیفیت
جوران ، جوزف ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک با رویکرد مدل EFQM
تهران کیفیت و مدیریت ، مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری با رویکرد مدل EFQM
تهران کیفیت و مدیریت ، مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۴۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش با رویکرد مدل EFQM معرفی شاخص ها و معیارهای اندازه گیری ظرفیت های مدیریت دانش سازمان
تهران کیفیت و مدیریت ، مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۳۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) با رویکرد مدل EFQM معرفی شاخص ها و معیارهای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی سازمان
تهران کیفیت و مدیریت ، مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت
تهران کمیته علمی و اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹‬,‭‌ک۸۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک