کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍اوره‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
آب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌
ج‍رائ‍م‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
وود، ج‍ی‍م‍ز
س‍رم‍د، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍وان‍س‍اری‌، ج‍ی‍ران‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ه‍اج‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب
سرمد، مرتضی ؛  تهران کیهان   ، بی نا
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مندرجات مجموعه حقوقی کیهان در سال ۵۱ به ترتیب نهجی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای نوین جامعه شناسی :دیدگاههای کلاسیک و رادیکال
وود، جیمز ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭و۸۷د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجرم کیست :جرم شناسی چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمینه راهنمایی و مشاوره در تعلیم و تربیت
نیکزاد، محمود ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹۵۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
کتاب های مرجع
خوانساری ، جیران ؛  تهران کیهان علمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: م‌-۶۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جرائم شغلی کارکنان دولت
مهاجری ، علی ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ج۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک