کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍وم‍رث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌SIM
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ورم‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍رق‌ -م‍داره‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اش‍ی‌، اح‍م‍د
م‍س‍ت‍اج‍ران‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍وم‍رث‌
ک‍ی‍وم‍رث‌: ش‍رک‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ (ح‍س‍ام‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ ۱۳۸۵۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران انتشارات کیومرث   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت =Systems management information
مستاجران ، علی ؛  [تهران ] کیومرث : شرکت خدمات حسابرسی و مدیریت پتروشیمی (حسام )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸۶‬,‭‌م۵‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
کاشی ، احمد ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون جدید چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات بهمن ماه ۱۳۸۰ ومفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۰)
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض جدول استهلاک و آئین نامه تحریر دفاتر مفاد مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل پرسش و پاسخهای قانون کار...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی حسابداری
تالانه ، عبدالرضا ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی = Tac accountingبا آخرین اصطلاحات همراه با پرسشهای چهارگزینه ای و مسائل نمونه امتحانات :استفاده کنندگان دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری ...با حل مسائل نمونه کاربردی مختلف مالیاتی به اهتمام غلامحسین دوانی
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه (مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای سنوات ۸۴ - ۱۳۸۲ ،جدول استهلاکات و آیین نامه تحریر دفاتر و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ) و برنامه سوم و چهارم توسعه
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3