کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍رم‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا
گ‍رم‍ا--ان‍ت‍ق‍ال‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
گ‍رم‍ا - ح‍رارت‌
گ‍رم‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍ل‍ر
ت‍رک‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - داده‌پ‍ردازی‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
خ‍وش‌ گ‍ف‍ت‍ارپ‍س‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍ن‍ی‍ری‌، ن‍اص‍ر
چ‍ن‍گ‍ل‌، ی‍ون‍س‌ ا
ک‍لان‍ت‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ن‌
ک‍ی‍ن‍ز، و.م‌
پ‍ای‍دار راون‍دی‌، رام‍ی‍ن‌
م‍ی‍ری‌، م‍طل‍ب‌، ۱۳۵۲-
ن‍ی‍ک‍زاد، ع‍ل‍ی‌
ک‍رن‌، دون‍ال‍د ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍م‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍س‍ن‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اج‍ور
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ف‍ری‍د
ش‍رک‍ت‌ رادی‍ات‍ور ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍اق‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ ؛ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت درمتالوژی
تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی فشرده
کینز، و.م ؛  تهران شرکت رادیاتور ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت :سیستم SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد فرید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت هولمن ، ویرایش متریک SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد حسن حقیقی تاجور   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گرماپویایی و گرما
منیری ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌م۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال گرما و جرم به روش جابه جایی
عرب یعقوبی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرما
بیکن ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار -بویلر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلر
توانیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبادلهای حرارتی
خوش گفتارپسیخانی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌خ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
سیستم انرژی بادی اجزای اصلی یک توربین بادی
نیکزاد، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
استفاده از دی اکسید کلر( ۲ CIO)در برجهای خنک کن نیروگاهها
پایدار راوندی ، رامین ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: م‌-۲۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ دانشکده مهندسی میکانیک
تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: 17 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
میری ، مطلب ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی
کرن ، دونالد کوئنتین ؛  مشهد جهان نما   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ک۳۷ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها، اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما(CHP)
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ؛ شرکت توانیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل انتقال حرارت جک فیلیپ هولمن
کلانتری ، علی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸۲۶۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان bتلفن ناشر ), :10-3912509)0311نمابر ناشر ), ;3912552)0311آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2