کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍الای‍ش‌
پ‍روژه‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌
گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۳۲۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌
م‍ک‍ان‍ی‍زاس‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍اه‌ ت‍اب‌ گ‍س‍ت‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی اصفهان واحد ۲
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت پروژه های بزرگ
شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران ؛  تهران شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۹۷/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت مطالعات فاز یک طرح ۲۵۶ نیروگاه برق -آبی کوچک
وزارت جهاد سازندگی .معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت پروژه مکانیزاسیون شبکه های توزیع شهر های عجب شیر و مراغه
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  تبریز دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دومین گردهمایی مکانیزاسیون شبکه توزیع
شرکت برق منطقه ای تهران ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۷۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نمونه گزارش پیشرفت کارمکانیزاسیون شبکه های توزیع شهر های عجبشیر، مراغه ، بناب
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ؛  ارومیه دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه سیستم پالایش آب کندانسه (CPP)؛ گزارش پیشرفت کار
شرکت برق منطقه ای آذربایجان .مدیریت تولید برق تبریز ؛  تبریز برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۶۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۴۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۳/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۴/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۶/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۷/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی
شرکت ماه تاب گستر ؛  [تهران ] شرکت ماه تاب گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۶۴۸/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک