کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ی‍س‍ت‍ون‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ای‍ران‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
آم‍ار
گ‍ی‍لان‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌. ام‍ور دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ب‍ودج‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌- واح‍د آم‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍م‍ن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۳۱ ، تیرماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار برق ایران :گزارش آماری شش ماهه اول سال ۱۳۴۸ موسسات برق تحت مدیریت وزارت آب و برق
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [بی جا وزارت نیرو   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۲۵ ، دیماه ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۴ ، مهر ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو، شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۲ ، مرداد ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو، شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۳۶ ، آذر ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۵ ، آبان ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان . معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۳ ، شهریور ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو، شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۷۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مرداد ماه سال ۱۳۶۳
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر برنامه ریزی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال امور دیسپاچینگ منطقه مرکزی .شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  [اصفهان ] معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری خرداد ماه ۱۳۷۶ ، شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران ؛  تهران شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۳۸ ، بهمن ماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان :گزارش آماری سال ۱۳۷۴
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای گیلان ؛  معاونت برنامه ریزی - واحد آمار   ،
شماره راهنما: گ‌-۹۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان . معاونت انتقال نیروی . امور دیسپاچینگ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آذر ماه سال ۱۳۷۶
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران ؛  تهران شرکت توزیع برق غرب تهران . دفتر برنامه ریزی و بودجه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای سمنان درسال ۷۵
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای سمنان ؛  سمنان شرکت برق منطقه ای سمنان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری سالانه تولید و انتقال (شماره ۳ ، سال ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو. ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۴۸ ، آذرماه ۱۳۷۶)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن آماری مرداد۷۷
وزارت نیرو .شرکت مدیریت تولید برق بیستون ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۰۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6