کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ه‍رم‍زگ‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
آم‍ار
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دس‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌، اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ وآم‍ار
[ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍ت‍ب‍ا)
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍رژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ آب‌ ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌. اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ب‍ه‍ب‍ود م‍دی‍ری‍ت‌ - گ‍روه‌ آم‍ار
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
و]آ[ت‌ ص‍ن‌آی‍ع‌. اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اجمالی بخشی از فعالیتها و عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در سالهای ۶۸ ،۶۹ ، ۱۳۷۰( سه ساله اول برنامه )
[بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید وانتقال ( شماره ۲۵ ، دیماه ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه توسعه نیروگاه حرارتی رامین اهواز واحدهای ۶ و۵ ، گزارش دو ماهه
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی رامین ، واحدهای ۳ و۴ ، گزارش پیشرفت کار
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملیات و کارهای انجام شده معاونت بهره برداری در دیماه ۱۳۵۳
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بهره برداری ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۷۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش عملکرد معاونت بهره برداری تولید واحدهای تابعه در سال ۱۳۶۶
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد سال ۱۳۷۴
شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران ( متبا) ؛  تهران شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۵
سازمان تولید و انتقال نیروی برق ( توانیر ).دفتر مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران توانیر. مدیریت دسپاچینگ ، اطلاعات فنی وآمار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۴۸ ، آذرماه ۱۳۷۶)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال (شماره ۵۱، اسفند ماه ۱۳۷۶)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان . معاونت انتقال نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان در سالهای ۷۵- ۷۱
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای هرمزگان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان . معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت - گروه آمار   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۹۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد مردادماه ۱۳۷۷ وزارت صنایع
وزارت صنایع .اداره کل آمار و اطلاعات ؛  تهران وزارت صنایع . اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۳۷۷ وزارت صنایع
وزارت صنایع .اداره کل آمار و اطلاعات ؛  تهران و]آ[ت صن آیع . اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق ایران :گزارش هفتگی
تهران [توانیر]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد ایمنی و حفاظت فنی واحدهای تولیدی و کارگاههای نوسازی در صنعت برق ( شش ماهه اول سال ۱۳۷۴)
[تهران ] دفتر فنی تولید   ، [۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد سال ۱۳۷۸ وزارت صنایع
[تهران ] اداره کل روابط عمومی وزارت صنایع   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه عملکرد آماری وزارت صنایع در برنامه پنجساله دوم
[تهران ] اداره کل روابط عمومی وزارت صنایع   ، [۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۳
تهران مدیریت دیسپاچینگ . دفتر برنامه ریزی اطلاعات فنی انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6