کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍س‍ت‌ ب‍ن‍درل‍ن‍گ‍ه‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ن‍ک‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
پ‍س‍ت‌ م‍ب‍ارک‍ه‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
پ‍س‍ت‌ ی‍زد
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ج‍ری‍ان‌
پ‍ان‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
راک‍ت‍وره‍ا
گ‍ن‍ب‍د
 
پدیدآور:
ض‍راب‍ی‍ان‌، ن‍ق‍ی‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وه‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ت‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
خ‍ت‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ف‍ت‍خ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ردم‍ح‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ره‍ب‍ر، ف‍رام‍رز
رح‍ی‍م‌زاده‌ خ‍وش‍رو، ع‍ل‍ی‌
ح‍ل‍م‍ی‌، ح‍ک‍م‍ت‌
م‍ت‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ت‍وک‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍ن‍رب‍خ‍ش‌، ت‍ی‍م‍ور
ق‍ش‍ق‍ائ‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍وان‍ی‍ر
غ‍لام‍رض‍ا ک‍وه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورها و راکتورهای پروژه هرمزگان - کرمان شرکت میتسوبیشی ژاپن ، ۶۵/۳/۲۱ تا ۶۵/۴/۱۳ شامل پیوست شماره ۴
توکل ، مصطفی ؛  تهران توانیر، دفتر مهندسی انتقال   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات تست روتین ترانس جریان پستهای دوشان تپه - معنوی از کشور یوگسلاوی
قشقائیان ، فرهاد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات نمونه ای مقره
کردمحله ، محمد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات مربوط به ترانسفورماتور 90MVA پست 63KV/ ۲۳۰آمل
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آقایان غلامرضا کوهی و مجید آذرنوش ؛ محل ماموریت و زمان آن :آلمان ۷۲/۱/۲۹ الی ۷۲/۲/۱۲
کوهی ، غلامرضا ؛  [بی جا غلامرضا کوهی   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آلمان شرقی
حلمی ، حکمت ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورهای جریان جایگزین قراردادEAT/S
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آزمایش ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۲۳۰ کیلوولت پستهای طرح مدار دوم منجیل -تبریز
متین ، محمدتقی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشورهای هلند -آلمانغربی -سوئیس -انگلستان -آمریکا جهت بازدید از کارخانجات سازنده قطعات داغ توربینهای گازی
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت هیئت اعزامی به جمهوری دموکراتیک آلمان از تاریخ ۶۹/۸/۱۴ الی ۶۹/۹/۲۰ در رابطه با مونتاژ ترانسفورماتور صدمه دیده ۲۳۰/۶۳ کیلوولت ۱۲۵ مگاولت آمپر پست مبارکه
مفتخری ، علی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۳۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور ایتالیا جهت نظارت بر انجام آزمایشات پانلهای کنترل ، پانلهای رله های کمکی ، مارشالینگ کیوسکها، باطری شارژرها و باطری های پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجائی از ۶۹/۱۲/۲ الی ۶۹/۱۲/۲۳
رهبر، فرامرز ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور ژاپن
ضرابیان ، نقی ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورهای ۲۰۰ مگاولت آمپر ۴۰۰/۲۳۰/۲۰ کیلوولت و ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلوولت آمپری ۲۰/۰/۴ کیلوولت پست اراک ( قرارداد۴- ۶۸- ۱)
عزیزی ، یوسف ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت عبدالمحمد خورده چی ، ترانسفورماتور -راکتور
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴]
شماره راهنما: گ‌-۴۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت شرکت و نظارت بر انجام آزمایشات گروه دوم ترانسفورماتورهای جریان ، قرارداد EAT/S در کارخانجات بالیتو بلژیک و آ .ث .آ سوئد
متین ، محمدنقی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۴۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور یوگسلاوی
ختائی ، مسعود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به ژاپن
شریفی ، علیرضا ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت سه ماهه در بلژیک
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور فنلاند جهت نظارت بر تست و بازرسیهای فنی راکتورهای ۲۱/۶ کیلوولت و ۱۶/۵ مگاواتی از قرارداد۴- ۱-۶۱
رحیم زاده خوشرو، علی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت راجع به بررسی مطالعات انجام یافته توسط کنسرسیوم طرح نکا / موسسه DHI در مورد آبگیر نیروگاه شهید سلیمی ( نکا)
هنربخش ، تیمور ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5