کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍ژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - آل‍م‍ان‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ص‍ارف‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
س‍وخ‍ت‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌
ح‍وادث‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍ق‍ره‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ل‍ی‍د خ‍ودک‍ار ای‍م‍ن‍ی‌
روش‍ن‍ای‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌،ن‍ادر
روح‍ی‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۳۶-
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر، ۱۳۳۶-
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ،ن‍ادر
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍ت‍اب‌
[ت‍وان‍ی‍ر]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍ت‍اب‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍اس‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی مهندسی برق و الکترونیک
گلستانی داریانی ، نادر ؛  [تهران ] موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌گ۸و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی :آلمانی - فارسی :برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌گ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی مهندسی برق الکترونیک ، رایانه :انگلیسی -فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران دفتر روابط عمومی و امور بین الملل   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌گ۸و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گلستانی ( آلمانی - فارسی )
گلستانی داریانی ،نادر ؛  تهران انتشارات مهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گلستانی انگلیسی - فارسی
گلستانی داریانی ،نادر ؛  تهران انتشارات مهتاب وانتشارات یاس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی فرانسه - فارسی :برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران انتشارات محمد علی علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌گ۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف
روحی لاریجانی ، سعداله ؛  تهران [توانیر]   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۹۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مصرف برق
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۸۵‬,‭آ۲‌گ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
ترانسفورماتور جداکننده ۲۲۰/۲۲۰ ولت
گلستانی داریانی ،نادر ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
عوامل فروپاشی مقره ها
گلستانی داریانی ، نادر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی آلمانی - فارسی
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌گ۷۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مصرف برق
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۸۵‬,‭آ۲‌گ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی - ایتالیایی ، ایتالیایی فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
کاربرد کلید خودکار ایمنی به منظور کاهش میزان برق گرفتگی و آتش سوزی در خانه ها و کارخانه ها
گلستانی داریانی ، نادر ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی مهندسی برق ، الکترونیک ، کامپیوتر و مخابرات انگلیسی - فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌گ۸‌ف۳۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سوخت های نیروگاهی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۶۷۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک