کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌
س‍د ت‍اری‍ک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ چ‍رخ‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ب‍رق‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
طرح‌ ارزی‍اب‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‍ص‍د س‍ال‍ه‌
گ‍ی‍لان‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : گ‍ی‍لان‌)
وای‍ل‍ز،ج‍ان‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍زی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ گ‍ی‍لان‌
آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍پ‍ان‍و
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ال‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ت‍اب‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظارت در مدیریت :برنامه ریزی وراهنمای تعلیماتی
وایلز،جان ؛  گیلان انتشارات کمال تربیت باهمکاری نشر تابان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭و۱۸‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزشی وآموزشگاهی
بهرنگی ،محمدرضا ؛  گیلان انتشارات کمال تربیت باهمکاری نشر تابان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
گیلان شرکت مدیریت تولید برق گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد شرکت برق منطقه ای گیلان در برنامه پنجساله اول ۱۳۶۸-۱۳۷۲ پست روستائی سیاهکل
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای گیلان ؛  گیلان برق منطقه ای گیلان   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :گیلان ۲-۱ تیرماه ۱۳۷۰
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( اولین :۱۳۷۰ : گیلان ) ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد سال ۱۳۷۲
وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان امور سدها ؛  گیلان برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی امبارلی
وزارت نیرو .شرکت مدیریت تولید برق گیلان ؛  [گیلان شرکت مدیریت تولید برق گیلان   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاریخچه صنعت برق گیلان
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاریخ یکصد سال برق گیلان
مزین ، علیرضا ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۷۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه کوچک آبی سد تاریک
وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ؛  گیلان شرکت سپانو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۲۷۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گیلان از نگاه آمار۸۳
وزارت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .دفتر اطلاعات مدیریت و آمار ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان گیلان
سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  گیلان سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت برق منطقه ای گیلان ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۵۱/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴
شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان ؛  گیلان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۶۰/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( سیزدهمین : ۱۳۸۷ :گیلان ) ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ؛  گیلان آب و فاضلاب روستایی استان گیلان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ؛  گیلان آب و فاضلاب روستایی استان گیلان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک