کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رادار
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ه‍ا
اس‍لام‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ص‍وت‌، ام‍واج‌
 
پدیدآور:
س‍وردل‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
روت‍ه‌، ژان‌
ب‍ی‍ک‍ار، پ‍ی‍ر
داوی‍د، پ‍ی‍ر
ج‍وان‌ ، م‍وس‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران باستان از آغاز مهاجرت بسرزمین قدیم ایران تا حمله اسکندر مقدونی
جوان ، موسی ؛  تهران ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۷۳۲‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماوراء صوت
بیکار، پیر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ب۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و آتشفشان
روته ، ژان ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۲۱‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رادار
داوید، پیر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۵‬,‭د۲،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چه میدانم ؟وضع کنونی معارف بشری :اسلام
سوردل ، دومینیک ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌س۹،و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک