کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ت‍ال‍وژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ل‍ف‍ن‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍زه‌ و ب‍زه‍ک‍اری‌
ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ارک‍وی‍س‍ت‌ ، ج‍ی‍ن‌
م‍خ‍اطب‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ه‌
ک‍ن‍ت‍ن‍و ، ژرژ
دوک‍اس‍ه‌، پ‍ی‍ر
ب‍لان‍ش‍ارد، ان‍دره‌
رادف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
دف‍لان‍در، ژرژ
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی صنعتی
رادفر، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصالح صنعتی
مشایخی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳-
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی خلاق سنگها
دفلاندر، ژرژ ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱‬,‭د۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تلفن
بلانشارد، اندره ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۱۶۵‬,‭‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توربو ماشینهای آبی
مخاطب رفیعی ، عزت اله ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۷‬,‭‌م۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنایت
مارکویست ، جین ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۵‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تمدنهای باستانی ، خاور نزدیک
کنتنو ، ژرژ ؛  تهران حبیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه های بزرگ
دوکاسه ، پیر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۱‬,‭د۹،‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک