کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ت‍ال‍ی‍ا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ژاپ‍ن‌ -س‍روس‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
آل‍م‍ان‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ی‍ون‍ان‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ادی‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‌، آل‍ی‍ش‍ی‍ا
ج‍ان‍اک‍ول‍ی‍س‌، ت‍ئ‍ودور
وی‍ن‌وار ، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ول‍راب‍ه‌ ، ری‍م‍ون‍د
وآن‌، ژوزف‍ی‍ن‌ ب‍اد
روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ن‍ی‍ک‍و ، ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ب‍ت‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات بهمن ماه ۱۳۳۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسته صنعتی ؛ جلد دوم با ۶۹ مثال و ۳۰۰ شکل
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی :استفاده از انرژی خورشیدی در خانه و کارخانه و مزرعه
روشن زائر، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭ر۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای احتراقی پیستون دوار :اصول کار موتورهای پیستونی دوار و شرح قطعات مختلف این موتورها
نیکو ، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۵۵‬,‭‌ن۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ایتالیا
وین وار ، فرانسیس ؛  تهران بتگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DG‬,‭۴۲۸‬,‭و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم یونان
جاناکولیس ، تئودور ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DF‬,‭۷۲۶‬,‭‌ج۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم آلمان
ولرابه ، ریموند ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DD‬,‭۴۲‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ژاپن
وآن ، ژوزفین باد ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸۱۰‬,‭و۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم انگلستان
استریت ، آلیشیا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DA‬,‭۶۳۰‬,‭‌ف‍لا۵‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادیان :ادیان بدوی و منقرضه و حیه در جهان و در ایران از بدو تاریخ تا کنون
حکمت ، علی اصغر ؛  تهران ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ح۸،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک