کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
ق‍طب‌ ش‍م‍ال‌
ات‍ص‍ال‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۴ ق‌-. ۱۳۲۷ق‌
اق‍ت‍ص‍اد - ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍ک‍زی‍ک‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
پ‍رت‍غ‍ال‌ -س‍ی‍روس‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ان‍ادا -س‍ی‍روس‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍رق‌
ل‍گ‍اری‍ت‍م‌
ه‍اوای‍ی‌ - ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ت‍ظم‌، م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
لارال‍د، ال‍س‍ا
روس‍و ، ژان‌ ژاک‌
وح‍ی‍دی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ف‍ران‍س‍س‌
خ‍وب‌ ن‍ظر، ح‍س‍ن‌
راس‌، ف‍ران‍س‍س‌ ای‍ل‍ی‍ن‌
ک‍ش‍اورز ، ع‍ب‍اس‌
م‍خ‍اطب‌ رف‍ی‍ع‍ی‌ ، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ول‍راب‍ه‌، ری‍م‍ون‍د
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍رای‍س‌، م‍ورای‌ دی‌
ق‍وام‌زاده‌، اح‍س‍ان‌ال‍ه‌
روش‍ن‌ ، ا
اس‍م‍ی‍ت‌ ، ب‍رادف‍ورد
ک‍رم‍ان‍ی‌، ن‍اظم‌ الاس‍لام‌( م‍ح‍م‍د)
دان‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
زواز
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ش‍ه‍ری‍ار
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ده‍خ‍دا
ی‍ه‍ودا ب‍روخ‍ی‍م‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عقاید اقتصادی
وحیدی ، حسین ؛  تهران کتابخانه سنائی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۵‬,‭و۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صنعتی
مخاطب رفیعی ، عزت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استفاده از انرژی خورشید در خانه و کارخانه و مزرعه
روشن ، ا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسعه صنعتی
برایس ، مورای دی ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ب۴،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
دانشور، علی ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکتروتکنیک
مشیری ، محمدعلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۸‬,‭‌م۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم هاوایی
اسمیت ، برادفورد ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭DU‬,‭۶۲۲‬,‭‌ف‍لا۶‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفکرات تنهائی
روسو ، ژان ژاک ؛  تهران شهریار   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۰۳۶‬,‭ر۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و تمرینات لگاریتم و" ریاضیات "برای شعبه ریاضی
قوام زاده ، احسان اله ؛  تهران زواز   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۵‬,‭‌ق۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب یا هیدروژئولوژی
کاستانی ، ژیلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه بفارسی :دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای
نفیسی ، سعید ؛  تهران یهودا بروخیم   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ن۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جدید :انگلیسی - فارسی
منتظم ، میر علی اصغر ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۶-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری حداکثر و حداقل سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
کشاورز ، عباس ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم کانادا
راس ، فرانسس ایلین ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۰۱۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم پرتغال
ولرابه ، ریموند ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭DP‬,‭۵۲۵‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم مکزیک
لارالد، السا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۱۵‬,‭‌ل۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تمدنهای پیش از تاریخ ، نظری به پیدایش انسان و سیر تمدن از ابتدا تا عصر فلزات
خوب نظر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭‌خ۹،‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیداری ایرانیان
کرمانی ، ناظم الاسلام ( محمد) ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۷‬,‭‌ک۴،،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جهان یخبندان شمال
اسمیت ، فرانسس ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف‍لا۵،‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک