کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ل‍ن‍د -س‍ی‍ر وس‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ - دس‍ت‍ور
اس‍پ‍ان‍ی‍ا - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ف‍ران‍س‍ه‌ - س‍ی‍رو س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍رم‍ان‌ خ‍ودک‍ار
ش‍ی‍م‍ی‌ - ری‍اض‍ی‍ات‌
ات‍ری‍ش‌ - س‍ی‍روس‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ن‍لان‍د - س‍ی‍رو س‍اح‍ت‌-ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
اس‍ک‍ات‍ل‍ن‍د -س‍ی‍رو س‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
س‍ده‍ا
ع‍ل‍وم‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۵
ب‍ل‍ژی‍ک‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍س‍ت‌، ال‍ن‍ار(ح‍م‍پ‍ل‍م‍ن‌)
رولان‌ ، روم‍ن‌
ق‍اج‍ار رح‍ی‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر ق‍ل‍ی‌
ب‍وک‍ان‍ان‌ ، ف‍ری‍دا
ل‍ودر، دوروت‍ی‌
راس‍ت‍ارگ‍وی‍وا ، وی‍ک‍ت‍ور س‍رگ‍ی‍وی‍چ‌
ه‍ورف‍ر، ت‍ق‍ی‌
وه‍ل‍راب‌، ری‍م‍ون‍د
ب‍راگ‍دون‌ ، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌
گ‍راه‍ام‌ ، ک‍ن‍ار
ت‍اب‍ا، ک‍م‍ال‌
ف‍رام‍رزی‌ ، اح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌ .واح‍د ب‍رق‌
ب‍ارن‍و ، آدری‍ان‌ ی‍اک‍وب‌
ارج‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رزب‍ن‌ خ‍داداد ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ک‍ات‍ب‌
ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌ ، ک‍ی‍ک‍اووس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در
م‍ص‍ب‍اح‌، ش‍م‍س‌
ق‍اج‍اررح‍ی‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍روز
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
رادیو الکتریسته :محاسبه مدارها -امواج - آنتن
قاجاررحیمی ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ق۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیم کشی داخلی
گراهام ، کنار ؛  [تهران ] پیروز   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌گ۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک Electronic
قاجار رحیمی ، ناصر قلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۲۱‬,‭‌ق۲،‌ف‍لا ۷QC،/‌ق۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تصفیه آب
مصباح ، شمس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات در شیمی
هورفر، تقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱‬,‭‌ه۹۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرومکانیسم
تابا، کمال ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ت۲‌س۴‬,‭۲۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سمک عیار
ارجانی ، فرامرزبن خداداد بن عبدالله الکاتب ؛  تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۸۱۲‬,‭‌س۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی میانه
راستارگویوا ، ویکتور سرگیویچ ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۱۵۰‬,‭ر۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ژان کریستف
رولان ، رومن ؛  تهران نیل   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭ر۹ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قابوس نامه
عنصرالمعالی ، کیکاووس بن اسکندر ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۴۵۴‬,‭‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علمی و فنی :انگلیسی - فارسی
سلحشور، ناصر ؛  تهران ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۳‬,‭‌س۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سدهای ایران
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم هلند
بارنو ، آدریان یاکوب ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DJ‬,‭۳۸‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم فرانسه
براگدون ، لیلیان ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DC‬,‭۲۸‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم فنلاند
بست ، النار(حمپلمن ) ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۴۵۰‬,‭‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و جغرافیای خلیج فارس
فرامرزی ، احمد ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم اسکاتلند
بوکانان ، فریدا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DA‬,‭۸۶۶‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم اتریش
وهلراب ، ریموند ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DB‬,‭۲۶‬,‭و۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم اسپانیا
لودر، دوروتی ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DP‬,‭۴۲‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم بلژیک
لودر، دوروتی ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DH‬,‭۴۳۳‬,‭۹/‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2