کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ث‍ل‍ث‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد
ن‍ور - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
اس‍لام‍ی‌، ک‍ش‍وره‍ای‌ - س‍ی‍ر وس‍اح‍ت‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۵ ق‌
ح‍ی‍ات‌ و ان‍رژی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ل‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ل‍ت‍ون‌
ن‍اص‍رخ‍س‍رو ق‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍و م‍ع‍ی‍ن‌ ح‍م‍ی‍دال‍دی‍ن‌
ای‍زدی‌ ، پ‍روی‍ز
م‍گ‌ه‍ی‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍وک‍ل‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ب‍ولاه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍ش‍ت‌ب‍د، پ‍روی‍ز
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ب‍ن‍دی‍ک‌، ج‍ی‍ن‌
زائ‍رپ‍ور، ام‍ان‌ ا
ع‍رف‍ان‍ی‌ ، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
اب‍ن‌ب‍طوطه‌ ، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ل‍وی‍س‌، ب‍رن‍ارد
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
ک‍ری‍م‌پ‍ن‍اه‍ی‌، خ‍س‍رو
پ‍وره‍م‍ای‍ون‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ش‍ی‍ل‍ر ، ی‍وه‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍ف‌ ف‍ردری‍ک‌ ف‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ه‍ن‍رس‍رای‌ ع‍ال‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
۴-۱
۱-۱
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌، واح‍د ب‍رق‌، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍ظارت‌ ب‍ر م‍وس‍س‍ات‌ ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین و رویه دادرسی کیفری و قوانین مربوط به دیوان کیفر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک برای جوانان
بندیک ، جین ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تربیت نیروی انسانی برای بازرگانی و صنعت
مگ هی ، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌م۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
عرفانی ، اسمعیل ؛  تهران ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۳‬,‭‌ع۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح برای مهندس مکانیک
کریم پناهی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت نور، دانش پرتوهای دیدنی و نادیدنی
تانن باوم ، بولاه ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۵۷‬,‭‌ت۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مدرن
کشت بد، پرویز ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حیات و انرژی
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۲۱‬,‭آ۵‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مثلثها
نیلی ، هنری میلتون ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۸۲‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شیمی : با ۲۰۰ تست و جواب آن
ایزدی ، پرویز ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۸-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار
ناصرخسرو قبادیانی ، حکیم ابو معین حمیدالدین ؛  ۲۳۹۱ ۱-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۷۶۴‬,‭‌ن۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویلهم تل
شیلر ، یوهان کریستف فردریک فن ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۴۸۱‬,‭‌ش۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تجاری :حاوی قوانین ، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و آراء هیئت عمومی دیوان کشور مربوط به حقوق تجارت با حواشی و فهارس
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
زائرپور، امان ا ؛  تهران هنرسرای عالی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭ز۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق ؛  ۳۱۰۳،۵۵۹۴ ،۵۵۹۵ ،۴۷۸۷ ۴-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه ابن بطوطه ، رحله ابن بطوطه
ابن بطوطه ، محمدبن عبدالله ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد
پورهمایون ، علی اصغر ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌پ۹،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نصب ، تعمیرات ، آزمایش و سرویس رله های حفاظتی
توکلیان ، مرتضی ؛  تهران وزارت آب و برق ، واحد برق ، اداره کل نظارت بر موسسات برق   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌ت۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فدائیان اسماعیلی
لویس ، برنارد ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۰‬,‭‌ل۹،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2