کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌-ای‍ران‌-ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اگ‍وس‍ت‍وس‌ .ام‍پ‍راطور،۶۳ ق‌.م‌
اق‍ت‍ص‍اد
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ای‍ران‌ - اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌
اع‍راب‌
ای‍ران‌ - آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
پ‍اس‍ت‍ور ، ل‍وئ‍ی‌، ۱۸۹۵-۱۸۲۲ - داس‍ت‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ، م‍ن‍طق‍ه‌ -ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ن‍ج‍وم‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
آم‍ار - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ی‍رش‍م‍ن‌، ر
ش‍ری‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ن‍ص‍ف‍ت‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ام‍ی‍ل‌
م‍ال‍ک‍وس‌ ، آل‍ی‍دا
اب‍ه‍ری‌، ک‍اظم‌
م‍ن‍ت‍س‍ی‍ک‍و
گ‍ی‍وه‌چ‍ی‌، ن‍اص‍ر
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
رائ‍ل‌، ه‍ن‍ری‌ ت‍ام‍س‍ن‌
ک‍لای‍ن‌ب‍رگ‌، ات‍و
ری‍اض‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ل‍وت‍س‍ک‍ی‌ ، ولادی‍م‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
س‍پ‍ه‍ر
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اداره‌ آم‍وزش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی :کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره با تمام اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین استخدامی و مقررات مالی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روح القوانین
منتسیکو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک عمومی
ریاضی ، مجتبی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره مختصر مکانیک استدلالی ، و القائی از مکانیک موجی و نسبیت
حاج سید جوادی ، نصرالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی ماکروپلیمرها( ماکروملکولها)
شریفی ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری ، دینامیک
ابهری ، کاظم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لوئی پاستور
مالکوس ، آلیدا ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۴۳‬,‭‌م۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار :مقدمه موضوعی و تاریخی ، اندازه گیری ، نمونه برداری ، شاخصهای توصیفی ، استنباط آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران شرکت سهامی جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی :به انضمام قانون شهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و کلیه قوانین - آئین نامه ها - تصویبنامه های مربوط به قانون کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نجوم به زبان ساده
کامیل ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭‌ک۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلس نقشه های جغرافیائی و اسناد تاریخی در باره خلیج فارس از ماقبل تاریخ تا زمان حاضر
تهران مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
کلاین برگ ، اتو ؛  تهران نشر اندیشه ، فرانکلین   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عرب در قرون جدید از قرن شانزدهم میلادی تا پایان نخستین جنگ جهانی
لوتسکی ، ولادیمیر ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۲۳‬,‭‌ل۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تصفیه آب
گیوه چی ، ناصر ؛  [تهران ] اداره آموزش   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌گ۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مارکتینگ
شیبانی ، احمد علی ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ش۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران
سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۶۱‬,‭‌س۲،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رم در عصر اگوست
رائل ، هنری تامسن ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DG‬,‭۲۷۹‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایران از آغاز تا اسلام
گیرشمن ، ر ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۹،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ملی ایران ،فروردین ۱۳۴۹-
[تهران ] کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۴۹-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2