کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۰
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ - ب‍رزی‍ل‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، م‍داره‍ا
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ - ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ق‍ولان‌
ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍د آب‍ادی‌،۱۳۱۴-۱۲۵۴ ق‌
ای‍ران‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌ ف‍ل‍زه‍ا - روش‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
خ‍ول‍ی‍ائ‍و، ف‍ران‍س‍ی‍س‍ک‍و
آل‍ت‍س‍ی‍ب‍ی‍وا، ا .ای‌
م‍درس‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
وح‍ش‍ی‌ب‍اف‍ق‍ی‌ ، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
پ‍ی‍ر، م‍ن‍س‍ت‍ور و ب‍رج‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍رق‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌
ه‍رب‍س‍ت‌ . ل‌ .ج‍ی‌
ای‍وان‍ف‌، ی‍وری‌ س‍رگ‍وی‍چ‌
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌،۱۹۵۲-۱۸۸۵
وزی‍رن‍ی‍ا ، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
خ‍وارزم‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍روخ‍ی‍م‌
اق‍ب‍ال‌
ج‍اوی‍دان‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
واح‍د ب‍رق‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ف‍روغ‍ی‌
س‍پ‍ی‍د؛ م‍ازی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
ابوالحمد، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای اداری ایران
وزیرنیا ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ثبتی جامع قوانین و تصویبنامه ها و آئیننامه های راجع به ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقررات ثبتی بانضمام مقررات تملک آپارتمانها و ثبت کشتیها و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاهش دهندگان خوردگی فلزها
آلتسیبیوا، ا .ای ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭آ۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نقشه شهرهای استان مرکزی ، استان گیلان ، استان مازندران
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۵۹‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان وحشی بافقی
وحشی بافقی ، کمال الدین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۴۵۲‬,‭و۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین جزائی : کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش و غیره و با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یکجلدی :انگلیسی - فارسی :دارای مهمترین و متداولترین لغات و عبارات ۰۰۰Haim's one-volume English Persian dictionary
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ح۹‌ف۴‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صهیونیسم
ایوانف ، یوری سرگویچ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیمای پنهان برزیل ( کامبائو - یوغ )
خولیائو، فرانسیسکو ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۶‬,‭‌خ۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظری به بلوچستان ، سفرنامه
برقعی ، محمد ؛  تهران سپید؛ مازیار   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۴‬,‭‌ب۴،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز آلستوم ، بهره برداری و نصایح مربوط به آن
پیر، منستور و برجی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌پ۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیدجمال الدین و اندیشه های او
مدرسی چهاردهی ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۱۶‬,‭‌ج۸،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک ، مدارهای نیمه هادی یکپارچه و چند پارچه
هربست . ل .جی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭-‍ه۴،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و بیمه های اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹۴ال‍ف‌‬,‭‌ق۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حقوقی :اصول تشکیلات دادگستری و سازمان قضائی ، آئین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های فنی :انگلیسی -فارسی
تهران واحد برق وزارت نیرو   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برابرهای فارسی برخی از واژه های آموزشی
فرهنگستان زبان ایران ؛  تهران فرهنگستان زبان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۴،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
امپراطوری صحرا نوردان
گروسه ، رنه ،۱۹۵۲-۱۸۸۵ ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۸۵‬,‭‌گ۴،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2