کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍از - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
آب‍ی‍اری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ش‍ه‍ر - اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍ژی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ دی‍زل‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ف‍ورت‍رن‌
ل‍ول‍ه‌ - ات‍ص‍الات‌
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
آم‍ار
ب‍رق‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍دی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍اش‍ائ‍ی‌ ف‍رد م‍ق‍دم‌، ف‍اطم‍ه‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌ .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
گ‍ری‍س‍ه‍ای‍م‍ر ، آس‍ت‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ام‍ی‍رب‍ی‍ات‌ ، ج‍ع‍ف‍رق‍ل‍ی‌
م‍دن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
گ‍ی‍دئ‍ی‍ن‌ ، زی‍گ‍ف‍ری‍د
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دووی‍س‍ت‌، راج‍ر
ان‍ص‍اری‌، ک‍اظم‌
ک‍رم‍ان‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ای‍ران‌
طال‍ق‍ان‍ی‌ ، ک‍م‍ال‌
م‍ص‍طف‍وی‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍روخ‍ی‍م‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍درا
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آبهای زیر زمینی
دوویست ، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭د۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی فلزات و آلیاژها
پاشائی فرد مقدم ، فاطمه ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ب۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته
انصاری ، کاظم ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسان
گریسهایمر ، آستر ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴۵‬,‭‌گ۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول دستور زبان فارسی :شامل صرف و نحو ، تجزیه و ترکیب ، مفردات ، تست
طالقانی ، کمال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۲۲۵‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز آماری
مدنی ، علی ؛  تهران مدرسه عالی بیمه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فضا ، زمان و معماری :رشد یک سنت جدید
گیدئین ، زیگفرید ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۳‬,‭‌گ۹‌ف۶‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و برنامه نویسی بزبان فرترن
کرمانی ، پرویز ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف۹‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات فنی : انگلیسی -فارسی
امیربیات ، جعفرقلی ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یکجلدی :انگلیسی - فارسی :دارای مهمترین و متداولترین لغات و عبارات ۰۰۰Haim's one-volume English Persian dictionary
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ح۹‌ف۴‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
مصطفوی مقدم ، علیرضا ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌م۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خیا و یا مشکین شهر ، کعبه ییلاقات شاهسون
ساعدی ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۵‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
ایران .وزارت نیرو .واحد برق .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۲‌م۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی - وی - سی در لوله کشی آب سرد
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل سرویس و نگهداری برای واحدهای مولد دیزلی
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ف‍لا۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برابرهای فارسی برخی از واژه های انگلیسی صنعت گاز
تهران بنیاد فرهنگستانهای ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۸۱‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیری در نهج البلاغه
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۸‬,‭‌م۶‌س۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2