کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ح‍س‍اب‍داری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ اداری‌
ان‍رژی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
آب‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌-م‍اخ‍ذ
روغ‍ن‍ک‍اری‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌-م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍ری‍م‍ان‍ی‌ ، اح‍م‍د
م‍ل‍ک‍زاده‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ه‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
م‍ه‍رب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ظاه‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
گ‍ون‍ت‍ر، ری‍م‍ون‍د س‍ی‌
خ‍ب‍ره‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ف‍رم‍ی‌، ل‍ورا
 
ناشر:
روش‍ن‍ف‍ک‍ر
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
پ‍ی‍روز
ت‍وان‍ی‍ر، ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ اس‍اس‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
خ‍ی‍ام‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقداری درمدیریت بازرگانی
مظاهری ، هوشنگ ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۶۳‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
بهبهانی ، محمد ؛  تهران روشنفکر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون طبقه بندی مشاغل یا چگونگی حقوق و مزایا و وضع کارمندان ، داوطلبان استخدام ، بازنشستگان در اجرای مرحله دوم بانضمام متن کامل قانون استخدام کشوری و مقررات و آئین نامه های مرتبط به اجرای مرحله دوم
تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۱۳‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روغنکاری
گونتر، ریموند سی ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت انرژی اتمی ، دنیای ذره ای
فرمی ، لورا ؛  تهران پیروز   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۸۵‬,‭‌ف۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پست و انتقال
ملکزاده ، فضل اله ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌م۷‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دریای مازندران
بریمانی ، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۷۰۸‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
کلباسی انارکی ، سعید ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸۲،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نفیسی
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران خیام   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۷۵،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق ، ماخذشناسی و گزارش نویسی
خدادوست ، طاهره ؛  تهران دانشگاه تهران ،انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جدال نور و ظلمت :مبانی فرهنگ ملی
خبره زاده ، علی اصغر ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌خ۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
منابع مختلف انرژی
مهربان ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمایی برای اجزاء ساختمان بناهای اداری
[بی جا] سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب انگلیسی
[بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۳۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیلوگرافی تهیه آب نیروگاههای حرارتی
نادری ، محمد علی ؛  توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره اپراتوری نیروگاههای حرارتی ، توربین بخار
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یادداشتهای فنی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، تعمیرات اساسی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک