کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ - اش‍غ‍ال‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ،۱۳۲۴-۱۳۲۰
خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -۱۹۵۳
ری‍اض‍ی‍ات‌ - ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا، م‍س‍ای‍ل‌ و غ‍ی‍ره‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
پ‍م‍پ‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ت‍وی‍و
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ - اف‍ش‍اری‍ان‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ ) -ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
س‍ول‍ژن‍ی‍ت‍س‍ی‍ن‌ ، ال‍ک‍س‍ان‍درآی‍زای‍وی‍چ‌،۱۹۱۸-
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ب‌
خ‍ل‍دان‍ی‌، آص‍ف‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
آق‍اپ‍ور م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
زری‍ن‌ک‍ف‍ش‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
گ‍ری‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
دان‍ب‍ار
ب‍ه‍ن‍ام‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ت‍ری‌ ب‍ال‌، ر .ای‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
آرن‍ووا ، م‍اری‍ان‍اروی‍ن‍وون‍ا
م‍ع‍ی‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
خ‍وارزم‍ی‌
۱-۱
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
م‍ازی‍ار
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ش‍ب‍گ‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
۲-۱
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
خاکشناسی علمی ، تجزیه های فیزیکی و شیمیائی خاک
زرین کفش ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۳‬,‭ز۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته و الکترونیک
گری ، الکساندر ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۱۸‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب
خلدانی ، آصف ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌خ۸‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور شیمی ( علمی و فنی )، فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
آقاپور مقدم ، رضا ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭آ۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی
دبرین ، میلتون ب ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۶۹‬,‭د۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول فرایندهای انتقال ماده
تری بال ، ر .ای ؛  تهران پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دولت نادرشاه افشار
آرنووا ، ماریاناروینوونا ؛  تهران شبگیر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۹۴‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
به زمامداران شوروی
سولژنیتسین ، الکساندرآیزایویچ ،۱۹۱۸- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۷۴۳‬,‭‌س۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ، شامل یک مقدمه و سه بخش لغات ، ترکبیات خارجی ، اعلام
معین ، محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۳۷۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :عقود و تعهدات و الزامات
کاتبی ، حسینقلی ؛  ۱۶۴۰ ۱-۱   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در باره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم
تهران مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭د۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم اقتصادی :انگلیسی به فارسی
فرهنگ ، منوچهر ؛  تهران نیل   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پمپها، انواع ، روش انتخاب و نصب ، طرز کار و نگهداری آنها
کریستال ، فرانک آلبرت ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ک۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آب در نیروگاههای دیزلی
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران مرکز آموزش برق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسایل ریاضیات عمومی
دانشمند، حیدر ؛  ۵۵۶۰،۵۵۶۱ ۲-۱   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رله و حفاظت سیستمها
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌س۸،ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران
بهنام ، جمشید ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۹،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل شیمیایی نیروگاههای آینده ایران
دانبار ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای طرز استفاده از سیستم کامپیوتری آبهای زیر زمینی
[بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظریه فنی درباره سیستم ساختمانی پیش ساخته سبک تویو -ژاپن
[بی جا] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2