کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ای‍ران‌ -م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ، ت‍ئ‍وری‌
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
رآک‍ت‍وره‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ب‍ت‍ن‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
ب‍الاب‍ره‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ص‍وف‌ - ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ارت‍ب‍اطات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - اث‍رات‌ ب‍رق‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در
ادری‍س‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‌ .ال‌
گ‍ودک‍ه‌، ورن‍ر
رزاق‍ی‌ زاده‌ .ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ت‍اح‍ی‌ ، ک‍ام‍ی‍ار
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
ش‍ای‍ان‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در
خ‍واج‍ه‌ال‍دی‍ن‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د
ل‍ام‍ارش‌ ، ج‍ان‌ ر
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ون‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ب‍رق‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ زری‍ن‌ ک‍ار
ه‍ن‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. آم‍وزش‌
ت‍وان‍ی‍ر، آم‍وزش‌
س‍روش‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور برای فرکانس های صوتی
فونتین ، جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ف۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی مهندسی برق
شعاری نژاد، سعید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۷‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نوین الکترونیک ، ارتباطات و برق
گودکه ، ورنر ؛  تهران هنر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حمل و نقل و ترافیک
فتاحی ، کامیار ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
وصل مجدد اتوماتیک در خطوط انتقال انرژی با ولتاژ بالا ۲۳۰-۷۵۰ کیلوولت
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ش۲۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
کاوه ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی تصفیه فاضلاب ، تئوری و طراحی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۵۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی برای مهندسین
پازنده ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱۵‬,‭‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریس ، محمد ؛  تهران موسسه زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی
مریام ، جی .ال ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری رآکتورهای هسته ای
لامارش ، جان ر ؛  تهران دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۲۰۲‬,‭‌ل۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کشکول خاکساری :تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم حاکساریه به ضمیمه تعلیقات کتاب سرسپردگان
خواجه الدین ، سیدمحمدعلی ؛  تبریز ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۹‬,‭‌خ۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ : نشریه روزنامه جمهوری اسلامی ایران
دادگستری جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۲‌م۳‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ساخت و استاندارد پایه بتونی مسلح چهار گوشی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. برق روشنائی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بتن سازی در کارگاه
شایانی ، اسکندر ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ش۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای بالابر و نقاله ها
تهران حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۳۶۳‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی
رزاقی زاده .حسین ؛  تهران توانیر، آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱۵‬,‭ر۴،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل الکترونیک توربین گازی فیات
کوشا، بهرام ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری و آماده کردن مواد معلق در آبهای نیروگاههای بخاری برای سنجش
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ع۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کار با دستگاه کندانسور( چگالنده )توربین ۳۰۰-۲۴۰-۲ K - رامین T.P.S
ابراهیمی ، اسکندر ؛  تهران توانیر. آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5