کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍راک‍ز - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍ژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - آل‍م‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
راه‍س‍ازی‌
ص‍وت‌، ام‍واج‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ا
س‍ده‍ا
ب‍ت‍ن‌
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ل‍ول‍ه‌ - ج‍داول‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ودار و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رآورد خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ائ‍طه‌، ک‍ارل‌
ج‍م‌ زاد، م‍ن‍ص‍ور
م‍ن‍اف‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ل‍ی‍اق‍ت‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
خ‍وارزم‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بتن مسلح محاسبات مستقیم و سریع بتن مساح بر اساس آئین نامه 318-77) ACI)
وارسته ، مهدی ؛  تهران انتشارات اندیشمند   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازه ها
عسگری ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ع۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری - شناخت کلی
ذوالفقاری ، محمود ؛  تهران ذوالفقاری   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭ذ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآکوستیک کاربردی
لیاقتی ، غلامعلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای محاسبه لوله های انتقال آب ، فاضلاب و لجن
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سدهای کوتاه
آذربایجان شرقی جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهسازی : طرح هندسی راه
بهبهانی ، حمید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کربن
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭آ۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بیمارستانهای اختصاصی و مراکز پزشکی و پاراکلینیکی ، رادیولوژیها، آزمایشگاهها، فیزیوتراپها، دندانپزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی
تهران روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی :آلمانی - فارسی :برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌گ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های الکتریکی و طرز کار آنها
شیائطه ، کارل ؛  ؟ ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۵‬,‭‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات جنگ تحمیلی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۱۴‬,‭‌ک۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رهبر علم
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭آ۵،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تصفیه آب
منافی ، جلیل ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی در مورد کامپیوتر دیسپاچینگ توانیر
جم زاد، منصور ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ج۸،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس سد پیشین و نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۴۲،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس دستگاههای کنترل حرارتی :اندازه گیری ها و حفاظتها( ابزار دقیق )در نیروگاهها
آزموده ، ابوالفضل ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7