کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
آب‌ - آل‍ودگ‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ ، س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - خ‍ش‍ک‌ک‍ن‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
دی‍وده‍ا
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌)
ع‍ن‍اص‍ر ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ش‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‍س‍ازی‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - آم‍ار
ب‍رق‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور
ن‍ان‍ه‍ب‍ل‌، ج‌
ت‍روی‌ث‍ی‍ک‌ ، ج‌
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، س‍وس‍ن‌
راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آدام‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌ و
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد
ای‍ران‌ .وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ .دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ دول‍ت‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
اپ‍ل‌
ک‍ل‍ی‍ن‌، پ‍ل‌ ای‌
م‍ظف‍رزن‍گ‍ن‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
ف‍ون‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‌
 
ناشر:
ت‍ک‍ن‍وب‍وک‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
۱-۱
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍روش‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فلزات
طهماسیان ، ایرج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭ط۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده ازبرنامه های کامپیوتری : بخش بار، پایداری واتصال کوتاه
راهنمای استفاده ازبرنامه های کامپیوتری ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باکامپیوتر
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭آ۵‌ک۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول دیود و ترانزیستور
فونتین ، جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های توزیع و برق رسانی در شهرها و روستاها
عابدی ، مهرداد ؛  تهران تکنوبوک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ع۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای منبع تغذیه و چوک ها
کلین ، پل ای ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تورم ، راهنمائی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر
تروی ثیک ، ج ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲
ایران .وزارت ارشاد اسلامی .دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کارخانه
اپل ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده
مجتهدی ، سوسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭‌م۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خشک کن ها در صنایع شیمیایی
نانهبل ، ج ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۶۳‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم Mass transfer operations
تریبال ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پل
طاحونی ، شاپور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عناصر، دنیای پیرامون ما
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۷‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیمکشی علمی و عملی
مظفرزنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  ۱۲۵۳ ۱-۱   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه اعداد
آدامز، ویلیام و ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭آ۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهکشی و کاربرد آن
تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آب و سلامتی انسان
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۹۱‬,‭‌ح۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکتروتکنیک
سلطانی ، مسعود ؛  [تهران ] تکنوبوک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۰‬,‭‌س۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9