کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
پ‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اب‍زار
س‍ازه‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹
م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌
خ‍اک‌ - ف‍ی‍زی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
س‍ی‍م‍ان‌
م‍س‍ک‍ن‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍س‍ت‍روم‍ن‍ت‌
م‍ق‍دم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
رای‍ت‌، ج‌
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ک‍وک‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍م‌ول‍ی‍دی‌ ، ای‌ .آ
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍س‍ک‍ن‌( ۱۹۷۵ :ه‍ل‍ت‌ ، دان‍م‍ارک‌)
خ‍وئ‍ی‌، رض‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍ت‍روم‍ن‍ت‍ر
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
ع‍ل‍ی‌ ک‍اوه‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ص‍ول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍س‍ارات‌ م‍ی‍ر
۱-۱
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
دان‍ش‍ج‍و
ش‍ورای‍ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ س‍ت‍ادت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ج‍ن‍گ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍رن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدارترانزیستوری
شرکت تگزاس اینترومنتر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی
تهران نشرنو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ب۴‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک خاک
بای بوردی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۹۵۲۳‬,‭‌ب۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک وسترمان
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه جوشکاری
مقدم نیا ، محسن ؛  تهران دانشجو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد اجتماعی مسکن : هدفها ، معیارها ، شاخصهای اجتماعی و مشارکت مردمی
سمینار بین منطقه ای جنبه های اجتماعی مسکن ( ۱۹۷۵ :هلت ، دانمارک ) ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۲۸۷‬,‭‌س۸‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
خوئی ، رضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری فولادها
کوکبی ، امیرحسین ؛  تهران جامعه ریخته گران ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ک۹‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فلزینه کاری ، مبانی علم آب فلزکاری
تهران نشر دنیای نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پخش ممان برای تحلیل سازه ها
رایت ، ج ؛  تهران علی کاوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمان
عزیزیان ، محمدرضا ؛  ۲۷۷۰ ۱-۱   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۴‬,‭‌ع۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ماشینهای ابزار
مقدم ، اسماعیل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پلهای فلزی و بتن آرمه با شرحی از آئین نامه و بحثی در باره بتن پیش فشرده و استعمال آن در پلها
آیتی ، اسماعیل ؛  تهران اسماعیل آیتی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۸۰‬,‭آ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ظرفیت
تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭ظ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنگ تحمیلی : دفاع دربرابرتجاوز = = The imposed war : defence vs. aggressionالحرب االمفروضه : الدفاع امام العدوان
تهران شورایعالی دفاع ستادتبلیغات جنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۸‬,‭‌ج۹،آلآلآلآل-۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قضایای شبکه
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملها در امور۱ - قیمتهای پایه
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ساختمانها و تاسیسات فنی واقع بر پی ارتجاعی
سیم ولیدی ، ای .آ ؛  تهران انتسارات میر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ماشینهای راه سازی
تهران دنیای نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم عملی الکترونیک دیجیتال
مرکز آموزش تگزاس اینسترومنت ؛  تهران عیسی صولتی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9