کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍زک‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ اس‍ت‍ری‍و
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد - ک‍رم‍ان‌( اس‍ت‍ان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‌ لای‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ازک‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍م‌
آن‍ت‍ن‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍اج‍رت‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
لان‍گ‍ه‍ار ، ه‍ن‍ری‌ ل‌
م‍ع‍ت‍م‍د اک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
چ‍اج‍س‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
م‍دودی‍وک‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ ای‍وان‍وی‍چ‌
وزی‍ری‌زن‍ج‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
رم‍ش‍و، ری‍م‍ون‍د
ای‍ت‍ون‌، ج‍رج‌ ت‍ی‌
ل‍ی‍وزل‍ی‌، ر .ک‌
ک‍ارور، ک‍راس‌
ک‍رب‍اس‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
پ‍اس‍ک‍و، ک‌ .ج‌
ام‍ی‍د، ام‍ی‍ر
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، اردش‍ی‍ر
ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
رح‍م‍ت‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اگ‍ان‌، ه‍ان‍ری‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
۱-۱
ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ران‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍روش‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آلومینیم
طهماسبی ، اردشیر ؛  تهران جامعه ریخته گران ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۷۵‬,‭ط۹آ۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت power electronic
رمشو، ریموند ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، ساخت و کاربرد کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن
۲۵۲۸ ۱-۱   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭JV‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌م۹‌م۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواص مواد در مهندسی برق
پاسکو، ک .ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۳‬,‭‌پ۲‌خ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین در تکنولوژی ساخت لایه ها :مقدمه ای بر تکنیک های خلاء، پراکنش ، پلاسما و کاربردهای آن ، چشمه ها و پرتوهای یونی
معتمد اکتسابی ، علی ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌م۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ویژگیهای اعتیاد در استان کرمان و بازشناسی عوامل موثر در آن
کرباسی ، عبدالمجید ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح و ترکیب مدار
تیمز، گابورسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌ت۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه آنتن ها
کارور، کراس ؛  تهران ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۶‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای جالب الکترونیکی
امید، امیر ؛  تهران حسین جعفری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی ، تئوری - عملی
رحمتی زاده ، حسین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی هیدرولیک و اجزای آن
جنابی شریفی ، فرخ ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول نظریه پایداری سازه ها
چاجس ، الکساندر ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بعدی و نظریه مدل
لانگهار ، هنری ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز و موتورهای جت مبتنی بر سرفصل های شورای عالی فرهنگی برای رشته های مهندسی مکانیک و هواپیما
وزیری زنجانی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭و۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ماتریسی تحلیل سازه ها
لیوزلی ، ر .ک ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ل۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه -سفید و رنگی Photographic chemistry in black and white color photography
ایتون ، جرج تی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فضایی آلی ( استرئو شیمی ارگانیک La stereochimie organique )
کاگان ، هانری ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
صنعت ورق کاری ، روشهای ساخت و تولید
مدودیوک ، نیکلای ایوانویچ ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ضرورت مدیریت علمی کارخانه
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .گروه مهندسی صنایع ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9