کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍رت‍رن‌
ق‍ال‍ب‌گ‍ی‍ری‌ ف‍ل‍زات‌
ب‍ت‍ن‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
درآم‍د م‍ل‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر
ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌
خ‍داپ‍رس‍ت‌ح‍ق‍ی‌ ، اک‍ب‍ر
ی‍ون‍ی‍دو
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
م‍ع‍ت‍م‍داک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
دان‍ی‍ل‍ز ، ه‍ارول‍د آر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍اک‍زاد ، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
گ‍ل‍ری‍ز ، ح‍س‍ن‌
ب‍ای‌ب‍وردی‌ ، م‍ح‍م‍د
آی‍زن‍ش‍ت‍ات‌، م‍ال‍وی‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌،پ‍وری‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ای‍ران‌ ارش‍اد
ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
۱-۱
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍ق‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوترهای ریز
معتمداکتسابی ، علی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه کتابداری
سلطانی ،پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی فرترن
توسلی ، جواد ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ق۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس کاربرد کامپیوتر در نظارت و کنترل نیروگاهها و شبکه های برق تهران - توانیر نهم تا دوازدهم تیرماه
تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک کاربردی برای دانشجویان علوم و مهندسی
حسینی ، محمد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه :فرآیند انتخاب اولویتها در برزیل ، هند، جمهوری کره Industrial Priorities in developing countries: the selection process inBrazil, India
یونیدو ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۶۱۱‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستائی ، راهبردهای جایگزین
مخبر، عباس ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اقتصادی
گلریز ، حسن ؛  تهران انتشارات پیشبرد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز الکترونیک مجموعه (CREI) رساناها و عایق سازی آنها
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدار لامپ الکترونی Electron-tubes circuit design
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۱۷‬,‭‌م۹،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( بخش دوم )
سلمون ، ج .ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سنجش و گزینش طرحهای سرمایه گذاری
پاکزاد ، فریبرز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با خواص مکانیکی مواد
آیزنشتات ، مالوین ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با ساختمان و طرز کار پرس ها و قیچی های صنعتی
دانیلز ، هارولد آر ؛  ۲۷۶۷ ۱-۱   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اصول و کاربرد سیستم های پنوماتیک
خداپرست حقی ، اکبر ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۸۵‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنودایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴۲‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول لامپ الکترونی
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک
بای بوردی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ب۲ز۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بتن دانه سبک
فامیلی ، هرمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9