کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ ) -س‍ن‌
ای‍س‍ت‍ائ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ - آس‍ی‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازه‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ - طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌،ت‍ئ‍وری‌
آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ف‍ولادس‍ازی‌
اق‍ت‍ص‍ادک‍لان‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د . ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌united nation . dept . of technical co- operation for development
اوی‍ک‍س‌، ج‌
ف‍ورت‍ادر، س‍ل‍ر
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
گ‍ر ، ج‍ی‍م‍ز
آذر، ج‍م‍ال‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌
م‍ی‍ل‍ر ، راب‍رت‌ اچ‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
زاه‍دی‌ ، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ی‍ورک‌ م‍ادی‌
ع‍ب‍اس‍پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
ت‍ودارو ، م‍ای‍ک‍ل‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اوی‍س‍ی‌ ، خ‍س‍رو
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ؤل‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍روش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب معدنی :چشمه های معدنی ایران
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹۲۹/۱‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژئوکرونولوژی
یورک مادی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۸‬,‭‌ی۹ژ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیروگاههای آبی
عباسپور، مجید ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۸۱‬,‭‌ع۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصادکلان (۱)
روزبهان ، محمود ؛  تهران مؤلف   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ز۹‌ت۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توسعه وتوسعه نیافتگی ۲
فورتادر، سلر ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ت۹ر۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادهاA shHort Handbook of Keat Treatment
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای سازمانی برای برنامه ریزی ملی
سازمان ملل متحد . بخش همکاری فنی برای توسعه united nation . dept . of technical co- operation for development ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی در جهان سوم
تودارو ، مایکل ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌ت۹‌ت۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی : تجربه هایی از آسیا
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۵۵۲‬,‭‌ع۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهره برداری از سیستم قدرت
میلر ، رابرت اچ ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
توزیع لنگر
گر ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ماتریسی سازه ها
آذر، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روابط صنعتی
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زهکشی و روسازی فرودگاه ( بتنی و آسفالتی )
اویسی ، خسرو ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی صنعتی
ثنائی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌ث۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فولادسازی در کوره های زیمنس - مارتین وکنورتر
اویکس ، ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9