کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ب‍ان‍ک‌ وب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
چ‍وب‌
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - طراح‍ی‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ص‍اف‍ی‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍طی‌
م‍دی‍ران‌-ف‍ران‍س‍ه‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌
 
پدیدآور:
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ی‍ب‍ن‍ز ، ج‍ی‍ن‌دی‍ک‍ن‍س‍ن‌
ن‍اگ‍رات‌، ج‍ی‌ .آی‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، ت‍اک‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍اج‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
لام‍وره‌، ژان‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز
اق‍وام‍ی‌، داوود
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ش‍ری‍ف‌، ن‍واز
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ل‍وخ‍ی‍ن‌، پ‍ت‍رای‍وان‍وی‍چ‌
ه‍گ‍م‍ن‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
گ‍ل‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌
گ‍ری‌ ، پ‍اول‌ ر
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌ ، داود
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
س‍م‍ت‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍زآم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
س‍روش‌
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، <م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌>
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‌ال‍ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ف۴د۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی
فرقانی ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی چوب
پارساپژوه ، داود ؛  تهران مرکز دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۸۲۰‬,‭‌پ۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
اقوامی ، داوود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صدبرنامه برای کامپیوتر زد-ایکس اسپکتروم 100 Programs for the ZX Spectrum
ابراهیم زاده فرزانه ، محمود ؛  تهران تکنیک   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ص۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی -۱
گلریز، حسن ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸‬,‭‌گ۸‌ع۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک :ازنظریه سیاست گذاری
ماجدی ، علی ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکزآموزش بانکداری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰۲‬,‭آ۶‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده Prestressed Concrete
تعاونی ، شاهین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ت۷‌ب۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طراحی مهندسی
اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭ر۹‌م۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فن سالاران (تکنوکراتها)
بیلی ، تاک ؛  تهران سازمان انتشارات وآموزش انق ال اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۰۰۳‬,‭‌ب۹‌ف‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ومفاهیم مالی وحسابداری برای مدیران غیرمالی
بختیاری ، پرویز ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ب۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های مدرن انرژی الکتریکی
ناگرات ، جی .آی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خطوط، امواج و آنتنهاLines, waves, and antennas, the transmission of electric energy
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی
گری ، پاول ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صافیها( به انضمام فرهنگ اصطلاحات عکاسی Filters noir et blanc couleur )
لاموره ، ژان ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۹۰۵‬,‭‌ل۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عملیات کارگاهی آلومینیوم
هگمن ، ویلهلم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۴۲‬,‭‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای فلزکاری
پلوخین ، پترایوانویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه Management of technology transfer and development /1983
شریف ، نواز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، <مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات >   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴۳‬,‭‌ش۴‌م۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری ناپارامتری
گیبنز ، جین دیکنسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9