کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ه‍واپ‍ی‍م‍اه‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ رن‍گ‍ی‌ - ظه‍ور وچ‍اپ‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‌ زا
آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ت‍ال‍وژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍الاه‍ا - ن‍ظارت‌ و ت‍وزی‍ع‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍او خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ظه‍ور و چ‍اپ‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ن‍ت‍ن‌، دارول‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ال‍ب‍رزی‌، م‍ح‍م‍ود
ات‍ال‍ی‌، ژاک‌
زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
اف‍ش‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
ج‍اک‍وب‍س‍ون‌، س‍ی‌.آی‌
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
خ‍طی‍ر، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ظم‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ک‍روت‌.ادگ‍ار
ف‍اول‍ز، گ‍ران‍ت‌
آم‍ارو روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍داری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌؛ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌
پ‍ش‍ب‍رد
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
س‍وش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
پ‍اپ‍ی‍روس‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دانش جدید نور
فاولز، گرانت ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹۵۲‬,‭‌ف۲آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف ونتیجه در بخش دولتی :فن رایزنی در غرب
موریس ، جورج ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کالا
البرزی ، محمود ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ازاقتصاد خرد پیشرفته (:تعادل آمار و تعادل عمومی درنظریه اقتصاد)
طبیبیان ، محمد ؛  تهران پشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۲۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی ؛ آستان قدس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
شریعت پناهی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها پیوسته وگسسته
زیمیر، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ز۹‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ریاضی
کروت .ادگار ؛  تهران معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول متالورژی فیزیکی =elements of physical metallurgy by:guy
افشاری ، بهنام ؛  کرمان جهاد سازندگی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی هواپیماThe Design of the Aeroplane
استینتن ، دارول ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۶۷۱۲‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای مقداری و کاربرد آن دربیمه بازرگانی
آمارو روشهای مقداری و کاربرد آن در بیمه بازرگانی ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۱۷‬,‭آ۸آ۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
سیدحسینی ، سیدمحمد ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه منطقه ای روشهای نو
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ت۹‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ضداقتصاد
اتالی ، ژاک ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ض۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادخردنظریه عمومی قیمت تولید
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭ز۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم اساسی مدیریت
عباس زادگان ، سیدمحمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کلکسیون قارچها وباکتریهای صنعتی وعفونی ایران
معظمی ، نسرین ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۱۷‬,‭‌م۶‌ک۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ظهور
جاکوبسون ، سی .آی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۱۰‬,‭‌ج۲ظ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ظهور وچاپ رنگی روش کاربرد لابراتوار عکاسی
خطیر، ضیاءالدین ؛  تهران سوش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۱۰‬,‭‌خ۶ظ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9