کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ -ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
اوپ‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ج‍وم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍اره‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
 
پدیدآور:
ش‍وت‌، ج‍ورج‌.ام‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌.ام‌
ک‍ام‍ن‌، ادوارد
ل‍وت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
ب‍ول‍ر، ه‍ان‍س‌ رودی‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ل‍ر، پ‍ی‍ر
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍اض‍ی‌م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
اودوز، ژان‌
س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ده‍خ‍دا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ض‍ی‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک و دیدگاههای آینده
سریر، محمد ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۹۶۰‬,‭‌س۴‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختر فیزیک هسته ای
اودوز، ژان ؛  تهران شرکت سهامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۶۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
قاضی مقدم ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌ق۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :الکترونیک قدرت
بولر، هانس رودی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالوژی
توحیدی ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زه کشی
لوتین ، جیمز ؛  مشهد انتشارات دانشگاهی فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۷۰‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی نوری
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۳‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی
بلر، پیر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ب۸‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی روی زمین :زمین شناسی صحرائی
کامپتون ، رابرت ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۵‬,‭‌گ۲ز۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیگنالها و سیستم هاintroduction to signals and systems
کامن ، ادوارد ؛  مشهد سینما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک درصنعت
شوت ، جورج .ام ؛  تبریز ضیاء   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز قابهای ساختمانهای بلند با دیوار برشی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف گروه سازه ها) ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ج۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی عمومی introduction to chemical engineering thermodynamics
اسمیت ، جی .ام ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک برداری
نیکخواه بهرامی ، منصور ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9