کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ا
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -اث‍ر زل‍زل‍ه‌
رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ - ک‍ره‌ - ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
 
پدیدآور:
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
م‍ج‍اب‍ی‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
داد، ج‍ی‍م‍ز ادم‍ون‍د
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
م‍ی‍دل‌ م‍وس‍ت‌، اری‍ک‌
ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
گ‍ات‍اک‌، آج‍وی‌
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا
س‍ت‍دال‍ر، دورن‍ک‍ام‍پ‌ وک‍ن‍ی‍گ‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
م‍وری‍س‌، ن‍وی‍ل‌
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ارو، گ‌.م‌
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ات‍ن‌، اف‌.آل‍ب‍رت‌
ش‍وان‍ک‌، چ‍ارل‍ز.ار
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ه‍ران‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دم‍اون‍د
ف‍اطم‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ق‍ائ‍م‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههایی پیرامون ذرات بنیادی :مقدمه ای برای دانش پژوهان
داد، جیمز ادموند ؛  تهران آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳۲‬,‭د۲د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نورشناسی
گاتاک ، آجوی ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌گ۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌غ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
عرفانی ، حسین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی اساس زیست
سعیدی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌س۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی
ستدالر، دورنکامپ وکنیگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۰۱/۵‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماگماها و سنگهای ماگمایی
میدل موست ، اریک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۱‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رسوب شناسی
موسوی حرمی ، رضا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱‬,‭‌م۸ر۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زلزله :بررسی پدیده طبیعی ،محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن
مجابی ، شمس الدین ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌م۳ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تصمیم گیری استراتژیک
شوانک ، چارلز.ار ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ش۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی =chemistry a conceptual approach third edition
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، اف .آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک physicl chemistry
بارو، گ .م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت
ال هاواری ، محمد ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :دیودها -تریستورها -مجموعه ها
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
موریس ، نویل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9