کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
پ‍ان‍ی‌، پ‍ی‌ ی‍ر
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‌، دی‍وی‍د.آ
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍ک‍واق‍ب‍ال‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا.ج‌
آن‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍زی‍ل‌
ات‍ا
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ف‍اطم‍ی‌
روای‍ت‌،ق‍ائ‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ع‍ل‍وی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍لاش‌
ق‍ائ‍م‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادخرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت
دسلر، گاری ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی کاربردی
مهدوی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌م۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
رحیمی ، حسن ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ر۳‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پایه
مسترتون ، ویلیام ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۵‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :ساختاراتم ، ترمهای طیفی ، جدول تناوبی و خواص بنیادی اتم
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آب و هواشناسی
پانی ، پی یر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌پ۲آ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ،رابرت تورنتون ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدارهای الکتریکی engineering circuit analysis international student edition
هیت ، ویلیام ؛  تهران روایت ،قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکترونیکی پالس
بل ، دیوید.آ ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساخت سازه های مهندسی
آنتیل ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭آ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات مدیریت تصمیم گیری عقلایی
نیکواقبال ، علی اکبر ؛  تهران مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ن۹‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل برنامه نویسی C
گوتفرید، بایرون .اس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Norton Utilites 6
دسوس ، ادموند ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت :علوم اطمینان
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام باپاسکال Pascal
بلفورد، جنوا.ج ؛  تهران انتشارات جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۸‌گ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9