کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
آت‍وک‍د
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ج‍ام‍ع‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - ج‍ه‍ان‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌
م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
xaVک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -راه‍ن‍م‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دوق‍طب‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ود
ه‍زی‍ن‍ه‌
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ؤم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ح‍ب‌ ع‍ل‍ی‌، داود
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
ح‍اج‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
پ‍ی‍ت‍رز، ج‍ی‍م‍ز اف‌
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ک‍رس‍ت‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ پ‍ی‌
س‍اگ‍دن‌، روب‍رت‌
ن‍ی‍ودی‍ک‌، ج‍رال‍د
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد.ال‌
رح‍م‍ان‌س‍رش‍ت‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ش‍م‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ال‍ک‍ان‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍وآوری‍ه‍ا
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ات‍ح‍اد
م‍ؤل‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار و ش‍ه‍ر س‍از و ع‍م‍ران‌ آب‌ ره‌ ش‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتارسازمانی ( :مفاهیم ، نظریه هاو کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی و مهندسی
شمسی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک کاربردی برای استفاده مدیران اجرایی ودانشجویان مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی
محب علی ، داود ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسعه تکنولوژی :بررسی مفاهیم و فرایند تصمیم گیریها
حاج فتحعلی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Vax/Vms
پیترز، جیمز اف ؛  تهران مؤلف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌پ۹ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تحلیل هزینه - فائده عملی
ساگدن ، روبرت ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۴۶/۲‬,‭‌س۲‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی باAuto Cad 10
جانسون ، نلسون ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات نیروگاه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دوقطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ن۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمد نقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی معاونت علمی و نوآوریها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سلسله درسهایی درادوات حالت جامد :دیودپیوندی PN
نیودیک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها Sap 90 به همراه برنامه های پردازشگری SAPLOT, SAP/ME
ویلسون ، ادوارد.ال ؛  تهران سالکان ،دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ازچاپخانه تا کتابخانه :بررسی روشهای چاپ و آماده سازی کتاب ومطبوعات
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۲۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
تهران مرکز اطلاعات ومدارک علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازه پارکینگهای طبقاتی ( : برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت ، نگهداری و مرمت )
کرست ، آنتونی پی ؛  تهران مهندسین مشاور معمار و شهر ساز و عمران آب ره شهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۷۵‬,‭‌ک۴،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای برپایگاه داده ها(بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، سیدمحمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭ر۹‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع اطلاعات I.R.M
مؤمنی ، هوشنگ ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸۶۴‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تمرکزو عدم تمرکزسازمانی
رحمان سرشت ،حسین ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۰‬,‭ر۳‌ت۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9