کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ص‍ادرات‌ و واردات‌ - ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍روی‍ج‌
ح‍اف‍ظ ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ،- ۷۹۲ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ازه‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ش‍ه‍ادت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - خ‍طوط
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رد، ج‍ی‌.او
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌
پ‍ورج‍وادی‌ ، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
زی‍ن‍ل‍ن‌، ای‍رون‍ی‍گ‌ ام‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳: ش‍ی‍راز)
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ح‍اج‌ س‍ق‍طی‌، اص‍غ‍ر
م‍ک‌ ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد.ج‌
رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اخ‍وی‌، اح‍م‍د
ک‍ن‍ان‌ ، ن‍وئ‍ل‌ اف‌
م‍ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍الان‌، ت‍ی‌ ی‍ری‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
رض‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ی‍ب‌، س‍ی‍دم‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌
م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍اس‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ س‍را
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍خ‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
از کوچه رندان : درباره زندگی و اندیشه حافظ
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭ز۴۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روزنامه های ایران ؛۱۳۷۲
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭ر۲‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مک کلاسکی ، ادوارد.ج ؛  تهران انتشارات علمی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای اقتصادکلان واصلاحات ساختاری
رحیمی بروجردی ، علیرضا ؛  تهران مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ر۳‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه درنظریه ها کاربردهاو تجربه های تجارت بین الملل استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی
اخوی ، احمد ؛  تهران مؤسسه مطالعات وپژوهشهاس بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌ف‍لا،‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آینده بنیانگذاران جامعه شناسی
زینلن ، ایرونیگ ام ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭ز۹آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جیبی ریاضیات برای مهندسان
بیرد، جی .او ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی
مالان ، تی یری ؛  تهران مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز وطراحی سازه های مرکب چندلایه
محسنی شکیب ، سیدمحسن ؛  تهران دانشگاه امام حسین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۳آ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چندجانبه دورادوگوئه کمیته مذاکرات تجاری سندنهایی دربرگیرنده نتایج مذاکرات چندجانبه مراکش ؛۵آوریل ۱۹۹۴
وزارت بازرگانی معاونت طرح وبرنامه ؛  تهران مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۱۷۱۰۳‬,‭و۴‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تاسیسات حرارت مرکزی - تصفیه هوا - تهویه مطبوع به انضمام مجموعه ای از جداول و فرمولهای مهم در مهندسی حرارت و سیالات
حاج سقطی ، اصغر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۴۱‬,‭‌ج۲ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی
متوسلی ، محمود ؛  تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲۸۵‬,‭‌م۲‌خ۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرست نویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ص۴د۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ه۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بخوان و بیندیش
تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۹۵‬,‭‌ف۲‌ب۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تفصیلی سومین سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق ، شیراز ۱۴-۱۵۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۳
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق (سومین :۱۳۷۳: شیراز) ؛  تهران معاونت اطلاعات و آمار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای درون بلور
کنان ، نوئل اف ؛  تهران مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۱۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در باره ویرایش
پورجوادی ، نصرالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌پ۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بوستان شهادت : مجموعه ای موضوعی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی ( س )و مقام معظم رهبری پیرامون شهادت ، شهید، اها بیت شهادت ملت شهیدپرور ، بنیاد شهید وثائف مسؤلین و جامعه
تهران نشر شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶۵۵‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های انتقال مخابراتی
رضائی ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۶‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9