کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار - م‍دی‍ری‍ت‌
آب‌درم‍ان‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
ارت‍ع‍اش‌
اق‍ت‍ص‍اد
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ژاپ‍ن‌ -ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍اواش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ون‍دا، ج‍ی‍ن‌
زرگ‍ر ، م‍ح‍م‍ود
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ورف‍ی‌، ژوزف‌
ن‍م‍ازی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ل‍چ‍ر، ج‍ان‌ ج‍ی‌
ت‍ب‍ی‍ج‌
ه‍ی‍ت‍ن‌
س‍اس‍اک‍ی‌ ، ن‍ائ‍وت‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
پ‍لار، ادی‍ت‌
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍ای‍س‌، ک‌ .ج‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
ت‍ام‍س‍ون‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴ : ت‍ه‍ران‌)
ل‍ی‍ن‍دب‍رگ‌، ک‍ل‍ی‌ ج‍ی‌ .پ‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
اطلاع‍ات‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍اد ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍اض‍ل‌
دءن‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍پ‍ن‍ج‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ت‍اب‌ س‍را
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
ن‍ی‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رواری‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سلسله انتشارات تکنولوژی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶‬,‭و۷‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربردی اصطلاحات انگلیسی =using idioms
هیتن ؛  قم فاضل   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭.۱۴۶‬,‭-‍ه۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زن در نیمه راه زندگی : آگاهی پزشکی و راهنماییهای تندرستی
فوندا، جین ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف۹ز۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های کاربردی خصوصی سازی
سازمان ملل متحد .گروه پژوهشی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲۸۵‬,‭‌س۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نیروی تفکر مثبت ( مفقودی )
مورفی ، ژوزف ؛  [تهران ] سپنج   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌م۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آب :خوددرمانی با آب
باتمانقلیچ ، فریدون ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ب۲آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۷۴ : متمم مجموعه مقالات
کنفرانس مهندسی برق ایران ( سومین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز نیاز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ناول برای مدیریت شبکه های کوچک Netware
لیندبرگ ، کلی جی .پی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ل۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساماندهی محیط کار( بهره وری اداری : )راهنمای بهره وری شخصی
پلار، ادیت ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌پ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت سیستمهای بانک اطلاعات اکسس Access :
زرگر ، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭ز۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیل سازه ها
تبیج ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ت۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت اموراداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای اقتصادی
نمازی ، حسین ؛  تهران دءنشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌ن۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدیریت بهره وری
بلچر، جان جی ؛  تهران بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌ب۸ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیلی در مهندسی معدن
بایس ، ک .ج ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9