کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اس‍اطی‍ری‍ون‍ان‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
وی‍ن‍دوز - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ - طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طا
وک‍س‌ دو( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
آب‍ج‍ک‍ت‌۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ک‍ری‍م‌
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ژی‍ران‌،ف‌
واک‍ر، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ه‍م‍ر،م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
م‍ت‍واض‍ع‌، م‍ن‍ص‍ور
چ‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۵: ش‍ی‍راز)
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
م‍وک‍ه‍رج‍ی‌، آج‍ی‍ت‌ ک‍وم‍ار
ای‍ن‍ت‍س‍م‍ی‍ن‍گ‍ر، گ‍ری‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌( ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۴ : ل‍ن‍دن‌)
ش‍ب‍ل‍ی‌، خ‍ال‍د
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ن‍ش‍ر ف‍اران‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
زن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ف‍ک‍رروز
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
اف‍روز
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتورآسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (با آخرین اصلاحات - تیر۱۳۷۵)
ابن علی ،علی اکبر ؛  تهران سازمان معین اداره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی
باطنی ، محمد ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ب۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
واکر، جیمز دبلیو ؛  تهران زند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭و۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاه فن فشار قوی
تهران افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی باقرآن (۱.شناخت قرآن ۲. تفسیرسوره حمد وقسمتی ازبقره )
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۳‬,‭‌م۶آ۵۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فلسفه کتابداری
موکهرجی ، آجیت کومار ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۸‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۶-۸ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ک۸،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی :لا الحاقات و اضافات و متممها شامل آخرین تغییرات قانون کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ords6Wتحت ویندوز
متواضع ، منصور ؛  تهران نشر فاران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌م۲،و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اساطیریونان
ژیران ،ف ؛  تهران فکرروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۰۳‬,‭ژ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرحی نودر مدیریت :مهندسی دوباره شرکتها،منشورانقلاب سازمانی
همر،مایکل ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ه۸۵ط۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بامداد خمار
حاج سید جوادی ، فتانه ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ح۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک وانجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (چهارمین :۱۳۷۵: شیراز) ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object-oriented programming
اینتسمینگر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تئوری بانکهای اطلاعاتی
چیت چیان ، محمد حسن ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌چ۹‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی VAX
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۲،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه در قرون وسطی ( مجموعه مقالات )
مجتهدی ، کریم ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲۱‬,‭‌م۳،‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه
شبلی ، خالد ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵۵‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9