کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ق‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍رژی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ب‍ری‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ل‌،دان‍ی‍ل‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ورگ‍ان‌،م‍اراب‍ل‌
ب‍اد، ج‍ان‌
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ردوس‍ی‌،اب‍وال‍اس‍م‌
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
چ‍وک‍وف‍س‍ک‍ی‌،ن‍ی‍ک‍لای‌ ک‍ارن‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
ج‍ی‍ن‌،آر.ک‍ی‌
ق‍ص‍اع‌،م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رزن‍ده‌ دل‌، اح‍م‍د
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و
دی‍وی‍س‌، پ‍ت‍ی‌
ک‍روم‍ل‍ی‍ش‌،ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶:ت‍ه‍ران‌)
ف‍ص‍ی‍ح‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ام‍ی‍ل‌،زولا
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ف‍اخ‍ت‍ه‌،ش‍رک‍ت‌ آت‍روپ‍ات‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ی‍ت‍را
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ،ک‍ت‍اب‌ م‍اد
آذرخ‍ش‌
ال‍ب‍رز
آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌
ن‍ور
ج‍اودان‌ خ‍رد
ن‍ش‍ر روای‍ت‌ - ب‍ه‍زاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکارچی دریایی
چوکوفسکی ،نیکلای کارنی یویچ ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌چ۹‌ش۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلوتگاه آرزوها
استیل ،دانیل ؛  تهران نشر روایت - بهزاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌خ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دل کور
فصیح ،اسماعیل ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف۶د۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین همایش ملی انرژی تهران - اردیبهشت ۱۳۷۶
همایش ملی انرژی ( نخستین :۱۳۷۶:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حکمت فردوسی : گلچین از شاهنامه حکیم ابوالاسم فردوسی
فردوسی ،ابوالاسم ؛  تهران آتلیه هنر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۴‬,‭‌ف۴‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مدیریت ناپذیر :مدیریت سازمانهای تحقیقاتی
جین ،آر.کی ؛  تهران مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زن کامل : راهنمای بهتر زیستن در کنار همسر
مورگان ،مارابل ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌م۹ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جهش خاطرات روزبعد
قصاع ،محمد ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۷۴‬,‭‌ص۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری در ویندوز۹۵
تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ر۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Word 97
کروملیش ،کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهکار
امیل ،زولا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۲۷۷‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ، کارفرمایان (شیوه های محسباتی و روشهای حسابداری )
تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
با مادرم هرگز(خانه اسرار)
دیویس ، پتی ؛  تهران فاخته ،شرکت آتروپات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
کوئیلو، پائولو ؛  تهران میترا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۸۸،‌ک۸۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زنان ،مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مریلین ؛  تهران نشر مرکز ،کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۸ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ord 7.0Wتحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭ر۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < مهندسی مکانیک (> هفت زبانه : )انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، پرتغالی ، آلمانی وفارسی
میرزنده دل ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9