کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و گ‍زارش‌ ده‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ وام‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ف‍ای‌ روان‍ی‌ س‍ی‍ل‍وا
خ‍وردگ‍ی‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا
اوراک‍ل‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍رات‍ر، ه‍ی‍ی‍و
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌
آل‍ن‍ده‌، ای‍زاب‍ل‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ان‍ت‍ان‍ا،پ‍ات‍ری‍ک‌
س‍م‍ن‍ان‍ی‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍ری‍ان‍دی‍س‌، ه‍ری‌ چ‍ارا لام‍ب‍وس‌
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
ح‍ی‍دری‌، ق‍درت‌ ال‍ه‌
س‍ی‍ل‍وا، خ‍وزه‌
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
ب‍اون‍دس‍وادک‍وه‍ی‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
س‍م‍ت‌
چ‍اپ‍ار
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
[ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ای‍ران‌]
ان‍ت‍ش‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍د
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
رس‍ان‍ش‌
ت‍لاش‌
ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ ؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
ف‍ار
ن‍س‍ل‌ ن‍و ان‍دی‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبد الحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌ش۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت و وب
[تهران ] فار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و رفتار اجتماعی
تریاندیس ، هری چارا لامبوس ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستان شفابخش : آموزش شفابخشی خود و دیگران
سیلوا، خوزه ؛  تهران موسسه بین المللی نسل نواندیش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RZ‬,‭۴۰۳‬,‭‌س۹‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهای معنوی به خودم
پراتر، هییو ؛  [تهران ] نسل نو اندیش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم نوین اطلاع رسانی
گیلوری ، عباس ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌ک۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای مهندسی وسترمان
تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹۸‬,‭‍ه۸آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهره برداری هماهنگ شده از شرکتهای برق منطقه ای : فلسفه و الگوریتم های لازم
سمنانی ؛  تهران تابش برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌س۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری مالی ، گزارش دهی و حسابرسی
تهران شرکت برق منطقه ای تهران ؛ انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تلفات الکتریکی درشبکه های برق رسانی
حیدری ، قدرت اله ؛  تهران تابش برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ح۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی خوردگی ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۸ تهران
کنگره ملی خوردگی (ششمین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران [انجمن خوردگی ایران ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ک۹‌ش۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل :اوراکل
باوندسوادکوهی ، مهران ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز ۹۸ در ۲۱ روز
کسل ، پل ؛  تهران موسسه نشر فرهنگی زند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :ویندوز۹۸
آندردال ، برایان ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،آ۸۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع پیشرفته : ویندوز۹۸
مک فدریز، پل ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،‌م۶۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
مانتانا،پاتریک ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پائولا
آلنده ، ایزابل ؛  تهران علم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭آ۷۵۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9