کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ودک‌ درون‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
زن‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ان‍رژی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ءگ‍را
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر- واژه‌ ن‍ام‍ه‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌-ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ح‍ج‌
ف‍ارس‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آب‌ - ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ب‍رق‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍اچ‍ی‍ون‍ه‌، ل‍وش‍ی‍ا
دی‍وی‍د، ف‍رد
آک‍ل‍ن‌، ل‍ورا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
س‍اع‍دی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د
آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌،ع‍ب‍اس‌
ک‍وئ‍ل‍ی‍و، پ‍ائ‍ول‍و
ک‍رک‍م‍ا، م‍اری‍ان‌
ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
ب‍ل‌ ، ج‍ان‌ آل‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
گ‍اردن‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ش‍ر ک‍اک‍ت‍وس‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ص‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ک‍اروان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
پ‍ی‍ک‍ان‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر م‍ش‍ع‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ه‍دا (ه‍وش‌ ن‍گ‍ار دان‍ا)
آم‍وزه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زن مثبت :دوره کامل در رشد دیدگاه مثبت بهبود رابطه ها، خودبر انگیختگی ، شادمان بودن ، دادن تغییر، بیرون آوردن از کسالت و افسردگی
لیندن فیلد، گیل ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷۳‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کیفیت و بهره وری
طباطبائی ، امیرمحمد ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ط۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مایکروسافت ویندوز ۲۰۰۰ گام به گام ( Microsoft Windows 2000 Professional Step by Step)
کرکما، ماریان ؛  تهران نشر کاکتوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کیمیاگر
کوئلیو، پائولو ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 3D Studio MAX 3 تری دی استودیو ماکس تری ]
بل ، جان آلن ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ب۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آفیس [ Microsoft Office 2000 مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰] در ده دقیقه
آکلن ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شفای کودک درون
کاپاچیونه ، لوشیا ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده [UML یو .ام .ال : ]زبان مدل سازی یکپارچه
ساعدی ، مهدی ؛  تهران شرکت توسعه نرم افزار هدا (هوش نگار دانا)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌س۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه ، دفتر فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب ، رسته مهندسی آب سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۹۱‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مناسک عمره مفرده ویژه بانوان مطابق با فتاوی حضرت آیت الله عظمی امام خمینی سلام الله علیه با حواشی مراجع تقلید
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران نشر مشعر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌م۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آگاهی ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر ؛  تهران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌م۲۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی ؛ پیدایش ، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای
گاردنر، ریچارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌گ۲‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
دیوید، فرد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭د۹‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق در ساعات اوج مصرف برای نینگبو
[تهران ] روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۷
[تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9